category 'ज्ञानेश्वरी Dnyaneshwari'

कृष्णाचे कर्णास आवाहन

कृष्णाचे कर्णास आवाहन

कृष्णाने प्रयत्‍नांची शर्थ केली, समेट व्हावा म्हणून अनेक थोर व्यक्‍तींनी दुर्योधनाची समजूत काढली पण हटवादी व उन्मत्त दुर्योधनाने कुणाचेही ऐकले नाही. कृष्णाने ओळखले होते की दुर्योधनाची कर्णावरच भिस्त आहे व...

समारोप

समारोप

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

अध्याय अठरावा

अध्याय अठरावा

॥ ॐ श्री परमात्मने नमः ॥ ॥ अथ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ । अश्टादशोऽध्यायः - अध्याय अठरावा । । । मोक्षसंज्ञासयोगः ।

अध्याय सतरावा

अध्याय सतरावा

॥ ॐ श्री परमात्मने नमः ॥ ॥ अथ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ । अथ सप्तदशोऽध्यायः - अध्याय सतरावा । । । श्रद्धात्रयविभागयोगः ।

अध्याय सोळावा

अध्याय सोळावा

॥ ॐ श्री परमात्मने नमः ॥ ॥ अथ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ । अथ षोडशोशोऽध्यायः - अध्याय सोळावा । । । दैवासुरसंपत्तिविभागयोगः ।

अध्याय पंधरावा

अध्याय पंधरावा

॥ ॐ श्री परमात्मने नमः ॥ ॥ अथ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ । अथ पञ्चदशोऽध्यायः - अध्याय पंधरावा । । । पुरुषोत्तमयोगः ।

अध्याय चौदावा

अध्याय चौदावा

॥ ॐ श्री परमात्मने नमः ॥ ॥ अथ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ । अथ चतुर्दशोऽध्यायः - अध्याय चौदावा । । । गुणत्रयविभागयोगः ।

अध्याय तेरावा

अध्याय तेरावा

॥ ॐ श्री परमात्मने नमः ॥ ॥ अथ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ । अथ त्रयोदशोऽध्यायः - अध्याय तेरावा । । । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगः ।

अध्याय बारावा

अध्याय बारावा

॥ ॐ श्री परमात्मने नमः ॥ ॥ अथ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ । अथ द्वादशोऽध्यायः - अध्याय बारावा । । । भक्तियोगः ।

अध्याय अकरावा

अध्याय अकरावा

॥ ॐ श्री परमात्मने नमः ॥ ॥ अथ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ । अथ एकादशोऽध्यायः - अध्याय अकरावा । । । विश्वरूपदर्शनयोगः ।

अध्याय दहावा

अध्याय दहावा

नमो विशदबोधविदग्धा । विद्यारविंदप्रबोधा । पराप्रमेयप्रमदा । विलासिया ॥ १ ॥

अध्याय नववा

अध्याय नववा

तरि अवधान एकवेळें दीजे । मग सर्व सुखासि पात्र होईजे । हें प्रतिज्ञोत्तर माझें । उघड ऐका ॥ १ ॥

अध्याय आठवा

अध्याय आठवा

अर्जुन उवाचः किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥

अध्याय सातवा

अध्याय सातवा

श्रीभगवानुवाच।

अध्याय सहावा

अध्याय सहावा

मग रायातें म्हणे संजयो । तोचि अभिप्रावो अवधारिजो । कृष्ण सागंती जो । योगरुप ॥ १॥

अध्याय पांचवा

अध्याय पांचवा

अर्जुन उवाचः संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । यत् श्रेयं एतयोरेकें तत् मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥ १ ॥

अध्याय चौथा

अध्याय चौथा

आजि श्रवणेंद्रिया पिकलें । जे येणें गीतानिधान देखिलें । आता स्वप्नचि हें तुकलें । साचासरिसें ॥ १ ॥

अध्याय तिसरा

अध्याय तिसरा

अर्जुन उवाच: ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥

अध्याय दुसरा

अध्याय दुसरा

संजय उवाच : तं तथा कृपयाविष्टमश्रूपूर्णाकुलेक्षणम् । विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १॥

अध्याय पहिला ज्ञानेश्वरी

अध्याय पहिला ज्ञानेश्वरी

ॐ नमोजी आद्या । वेद प्रतिपाद्या । जय जय स्वसंवेद्या । आत्मरुपा ॥१॥