category 'दासबोध'

दशक विसावा - पूर्णनामदशक

दशक विसावा - पूर्णनामदशक

॥ श्रीरामसमर्थ ॥ ॥ श्रीमत् दासबोध ॥ दशक विसावा : पूर्णनामदशक समास पहिला : पूर्णापूर्णनिरूपण

दशक एकोणिसावा - शिकवणनाम

दशक एकोणिसावा - शिकवणनाम

॥ श्रीरामसमर्थ ॥ ॥ श्रीमत् दासबोध ॥ दशक एकोणविसावा : शिकवण समास पहिला : लेखनक्रियानिरूपण

दशक अठरावा - बहुजिनसी

दशक अठरावा - बहुजिनसी

॥ श्रीरामसमर्थ ॥ ॥ श्रीमत् दासबोध ॥ दशक अठरावा : बहुजिनसी समास पहिला : बहुदेवस्थाननाम

दशक सतरावा - प्रकृतिपुरुषाचा

दशक सतरावा - प्रकृतिपुरुषाचा

॥ श्रीरामसमर्थ ॥ ॥ श्रीमत् दासबोध ॥ दशक सतरावा : प्रकृति पुरुष समास पहिला : प्रकृतिपुरुषनाम

दशक सोळावा - सप्ततिन्वयाचा

दशक सोळावा - सप्ततिन्वयाचा

॥ श्रीरामसमर्थ ॥ ॥ श्रीमत् दासबोध ॥ दशक सोळावा : सप्ततिन्वय समास पहिला : वाल्मीकि स्तवननिरूपण

दशक पंधरावा - आत्मदशक

दशक पंधरावा - आत्मदशक

॥ श्रीरामसमर्थ ॥ ॥ श्रीमत् दासबोध ॥ दशक पंधरावा : आत्मदशक समास पहिला : चातुर्य लक्षण

दशक चौदावा - अखंडध्याननाम

दशक चौदावा - अखंडध्याननाम

॥ श्रीरामसमर्थ ॥ ॥ श्रीमत् दासबोध ॥ दशक चौदावा : अखंडध्यान समास पहिला : निस्पृह लक्षणनाम

दशक तेरावा - नामरूप

दशक तेरावा - नामरूप

॥ श्रीरामसमर्थ ॥ ॥ श्रीमत् दासबोध ॥ दशक तेरावा : नामरूप समास पहिला : आत्मानात्मविवेक

दशक बारावा - विवेकवैराग्यनाम

दशक बारावा - विवेकवैराग्यनाम

॥ श्रीरामसमर्थ ॥ ॥ श्रीमत् दासबोध ॥ दशक बारावा : विवेकवैराग्य समास पहिला : विमळ लक्षण

दशक अकरावा - भीमदशक

दशक अकरावा - भीमदशक

॥ श्रीरामसमर्थ ॥ ॥ श्रीमत् दासबोध ॥ दशक अकरावा : भीमदशक समास पहिला : सिद्धांतनिरूपण ॥ श्रीरामसमर्थ ॥ आकाशापासून वायो होतो । हा तों प्रत्यये येतो । वायोपासून अग्नी जो...

दशक दहावा - जगज्योतीचा

दशक दहावा - जगज्योतीचा

॥ श्रीरामसमर्थ ॥ ॥ श्रीमत् दासबोध ॥ दशक दहावा : जगज्जोतीनाम समास पहिला : अंतःकरणैकनिरुपण

दशक नववा - गुणरूपाचा

दशक नववा - गुणरूपाचा

॥ श्रीरामसमर्थ ॥ ॥ श्रीमत् दासबोध ॥ दशक नववा : गुणरूप

दशक आठवा - मायोद्भवाचा

दशक आठवा - मायोद्भवाचा

॥ श्रीरामसमर्थ ॥ ॥ श्रीमत् दासबोध ॥ दशक आठवा : मायोद्भव समास पहिला : देवदर्शन ॥ श्रीराम ॥ श्रोतीं व्हावें सावध । विमळ ज्ञान बाळबोध । गुरुशिष्यांचा संवाद । अति...

दशक सातवा - चौदा ब्रह्मांचा

दशक सातवा - चौदा ब्रह्मांचा

॥ श्रीरामसमर्थ ॥ ॥ श्रीमत् दासबोध ॥ । सप्तम दशक ॥ समास पहिला : मंगलाचरण ॥ श्रीराम ॥ विद्यावंतांचा पूर्वजू । गजानन एकद्विजू । त्रिनयन चतुर्भुजू । परशुपाणि ॥ १॥...

दशक सातवा - चौदा ब्रह्मांचा

दशक सातवा - चौदा ब्रह्मांचा

॥ श्रीरामसमर्थ ॥ ॥ श्रीमत् दासबोध ॥ ॥ षष्ठ दशक ॥ ॥ श्रीराम ॥ समास पहिला : देवशोधन चित्त सुचित करावें । बोलिलें तें जीवीं धरावें । सावध होऊन बैसावें...

दशक सहावा - देवशोधनाचा

दशक सहावा - देवशोधनाचा

॥ श्रीरामसमर्थ ॥ ॥ श्रीमत् दासबोध ॥ ॥ षष्ठ दशक ॥ ॥ श्रीराम ॥ समास पहिला : देवशोधन चित्त सुचित करावें । बोलिलें तें जीवीं धरावें । सावध होऊन बैसावें...

दशक पांचवा - मंत्रांचा

दशक पांचवा - मंत्रांचा

॥ श्रीरामसमर्थ ॥ ॥ श्रीमत् दासबोध ॥ ॥ मंत्रांचा पंचम दशक ॥ ५॥ समास पहिला : गुरुनिश्चय ॥ श्रीराम ॥ जय जज जी सद्गुरु पूर्णकामा । परमपुरुषा आत्मयारामा । अनुर्वाच्य...

दशक चौथा - श्रवणभक्ति

दशक चौथा - श्रवणभक्ति

॥ श्रीरामसमर्थ ॥ ॥ श्रीमत् दासबोध ॥ ॥ नवविधा भक्तिनाम दशक चवथा ॥ ४॥ समास पहिला : श्रवणभक्ति ॥ श्रीराम ॥

दशक चौथा - नवविधाभक्तीचा

दशक चौथा - नवविधाभक्तीचा

॥ श्रीरामसमर्थ ॥ ॥ श्रीमत् दासबोध ॥ ॥ नवविधा भक्तिनाम दशक चवथा ॥ ४॥ समास पहिला : श्रवणभक्ति ॥ || श्रीराम ॥

दशक तिसरा - सगुणपरीक्षा

दशक तिसरा - सगुणपरीक्षा

॥ श्रीरामसमर्थ ॥ ॥ श्रीमत् दासबोध ॥ ॥ स्वगुणपरीक्षानाम दशक तिसरा ॥ ॥ समास पहिला : जन्मदुःख निरूपण ॥ ॥ श्रीराम ॥ जन्म दुःखाचा अंकुर । जन्म शोकाचा सागर ।...

दशक दुसरा - मूर्खलक्षणांचा

दशक दुसरा - मूर्खलक्षणांचा

॥ श्रीराम ॥ ॐ नमोजि गजानना । येकदंता त्रिनयना । कृपादृष्टि भक्तजना अवलोकावें ॥ १॥ तुज नमूं वेदमाते । । श्रीशारदे ब्रह्मसुते । अंतरी वसे कृपावंते । स्फूर्तिरूपें ॥ २॥...

दशक पहिला - स्तवनांचा

दशक पहिला - स्तवनांचा

श्रोते पुसती कोण ग्रंथ । काय बोलिलें जी येथ । श्रवण केलियानें प्राप्त । काय आहे ॥ १॥ ग्रंथा नाम दासबोध । गुरुशिष्यांचा संवाद । येथ बोलिला विशद । भक्तिमार्ग...