category 'निवडक अभंग संग्रह'

चांगदेव पासष्टी

चांगदेव पासष्टी

स्वस्ति श्री वटेशु । जो लपोनि जगदाभासु । दावी मग ग्रासु । प्रगटला करी ॥ १ ॥ प्रगटे तंव तंव न दिसे । लपे तंव तंव आभासे । प्रगट ना...

द्वादशीचे अभंग

द्वादशीचे अभंग

द्वादशीचे अभंग

एकादशीचे अभंग

एकादशीचे अभंग

एकादशीस अन्नपान । जे नर करिती भोजन । श्‍वानविष्ठेसमान । अधम जन ते एक ॥१॥ ऎका व्रताचें महिमान । नेमें आचरती जन । गाती ऎकती हरिकिर्तन । ते समान विष्णुसीं...

मदालसा

मदालसा

उपदेश मदालसा देहो निर्मिला कैसा । आलासी कवण्या वाटां मातेचियां गर्भवासा । जो पंथ वोखटा रे पचलासी कर्मकोठा । अविचार बुद्धि तुझी पुत्रराया अदटा ॥१॥ पयें दे मदालसा सोहं जो...

आरत्या

आरत्या

करुनी आरती । चक्रपाणि ओंवाळिती ॥१॥ आजि पुरले नवस । धन्य काळ हा दीवस ॥२॥ पाहा वो सकळां । पुण्यवंत तुम्ही बाळा ॥३॥ तुका वाहे टाळी । उभा सन्निध जवळीं...

बहिरा

बहिरा

बहिरा झालों या जगीं ॥धृ॥ नाहीं ऎकिलें हरिकीर्तन । नाहीं केलें पुराणश्रवण । नाहीं वेदशास्त्रपठण । गर्भी बहिरा झालों त्यागुणे ॥१॥ नाहीं सन्तकीर्ति श्रवणीं आलीं । नाही साधुसेवा घडियेली पितृवचनासी...

भजन - ज्ञानेश्‍वर माउली ज्ञानराज माउली तुकाराम ।

भजन - ज्ञानेश्‍वर माउली ज्ञानराज माउली तुकाराम ।

हेंचि दान देगा देवा । तुझ्या विसर न व्हावा ॥१॥ गुण गाईन आवडी । हेंचि माझी सर्व जोडी ॥२॥ न लगे मुक्ति आणि सम्पदा । सन्त संग देई सदा ॥३॥...

दान महात्म्य (महिमा)

दान महात्म्य (महिमा)

भुमिदाने होसी भूमिपाळू । कनकदाने कांति निर्मळू । चंदनदाने सदा शीतळु । जन्मोजन्मी । प्राणिया ॥१॥ अन्नदाने दृढायुष्यी । उदकदाने सदासुखी । मंदिरदाने भुवनपालखी । सुपरिमलु उपचार ॥२॥ वस्त्रदाने सुंदरपण...

दत्तस्तुती

दत्तस्तुती

पैलमेरुच्या शिखरीं । एक योगी निराकारी । मुद्रा लावुनि खेंचरी । तो ब्रह्मपदीं बैसल ॥१॥ तेणें सांडियेली माया । त्याजिलेली कथा काया । मन गेलें विलया । ब्रह्मानंदा माझारी ॥२॥...

एडका

एडका

एडका मदन, तो केवळ पंचानन ॥धृ॥ धडक मारिली शंकरा । केला ब्रह्मा याचा मातेरा । इंद्र चंद्रासी दरारा । लाविला जेणे । तो केवळ पंचानन ॥१॥ धडक मारिली नारदा ।...

जातें

जातें

सुन्दर माझें जातें गे फ़िरे बहुतेकें । ओव्या गाऊं कौतुकें तूं येरे बा विठ्ठला ॥१॥ जीव शिव दोनी खुंटे गे प्रपंचाचे नेटें गे । लावुनि पांची बोटें गे तुं ये...

जोहार

जोहार

जोहार मायबाप जोहार । मी सकळ सन्ताचा महार । सांगतों दृढ विचार । तो ऎका की जी मायबाप ॥१॥ माझा विचार नारदें ऎकिला । तो पुन:रुपा नाहीं आला । भीष्म...

काल्याचे अभंग

काल्याचे अभंग

ये दशे चरित्र केलें नारायणें । रांगतां गोधनें राखिताहे ॥१॥ हें सोंग सारिलें या रुपें या रुपें अनंतें । पुढेंहि बहुते करणें आहे ॥२॥ आहे तुका म्हणे धर्म संस्थापनें ।...

मुका

मुका

मुका झालों वाचा गेली ॥धृ॥ होतो पंडित महाज्ञानी । दशग्रंथ षड्‍शास्त्र पुराणी । चारी वेद मुखोद्‍गत वाणी । गर्वामध्यें झाली सर्व हानी ॥१॥ जिव्हा लाचावली भोजना । दुग्ध घृत शर्करा...

नामधारकाची अधिकारश्रेष्ठता

नामधारकाची अधिकारश्रेष्ठता

गावंढे सहस्त्रब्राह्मण । तृत्प केलिया भोजन । पुण्य क्षेत्रीचा एकचि जाण । सुकृत तितुकेचि जोडे ॥१॥ ऎसे पुण्यक्षेत्रीचे दशशतक । तृत्प केलिया पाठक । पाहातां सुकृत । तितुकेचि जोडे ॥२॥...

नक्र उद्धार

नक्र उद्धार

नक्र बोले ऎके ह्र्षीकेशी । नाममात्रें तारिले गजेंद्रासी । काय कृपण झालें मजविशीं । आतां कैसा बा मोकलूनि जासी ॥१॥ कळलें तुझें देवपण आतां । सोडीं ब्रीद आपुले दीनानाथा ॥धृ॥...

प्रारब्धपर अभंग

प्रारब्धपर अभंग

जे जे असेल प्रारब्धी । ते न चुके कर्मकधी । होणार्‍या सारिखी बुद्धी । कर्मरेषा प्रगटे ॥१॥ न कळे पुढील होणार । भूत भविष्य हा विचार । कर्म धर्म तदनुसार...

क्षीरापतीचे अभंग

क्षीरापतीचे अभंग

क्षीरसागरींचें नावडे सुख । क्षीरापती देखे देव आला ॥१॥ कवळ कवळ पाहा हो । मुख पसरुनि धांवतो देवो ॥२॥ एकाद्शी देव जागरा आला । क्षीरापतीलागीं टोकत ठेला ॥३॥ व्दादशी क्षीरापती...

श्रीसंत सदन महिमा

श्रीसंत सदन महिमा

ज्या सुखाकारणे देव वेडावला । वैकुंठ सांडुनी (सोडोनी) संत सदनी राहिली ॥१॥ धन्य धन्य ते संतांचे सदन । जेथे लक्ष्मीसहित शोभा नारायण ॥२॥ सर्व सुखाची सुख राशी । संत चरणी...

उपसंहार व वरप्रसाद

उपसंहार व वरप्रसाद

घालीन लोटांगण वंदीन चरण । डोळ्यांनी पाहीन रुप तुझे ॥१॥ प्रेमें आलिंगन आनंदें पूजीन । भावें ओवाळींन म्हणे नामा ॥२॥ भजन - विठ्ठल रखुमाई विठोबा रखुमाई तिर्थाचा प्रचलित अभंग तीर्थ...

विनंतीचे अभंग

विनंतीचे अभंग

कृपाळु सज्जन तुम्ही सन्तजन । हेंचि कृपादान तुमचें मज ॥१॥ आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा । कींव माझी सांगा काकुळती ॥२॥ अनाथ अपराधी पतित आगळा । परि पाया वेगळा नका करुं...

दळण

दळण

येई हो कान्हाई मी दळीन एकली । एकली दळितां शिणले हात लावी वहिली ॥धृ॥ वैराग्य जातें मांडुनि विवेक खुंटा थापटोनी । अनुहत दळण मांडुनी त्रिगुण वैरणी घातलें ॥१॥ स्थूळ सूक्ष्म...

गौळण

गौळण

मृदु मधुर मधुर वाजवितो वेणू । सावळा नंदनु नंदाचा ॥१॥ तेणॆ गोपिका वेधल्या । पात्र झाल्या ब्रह्मसुखा ॥२॥ रंजविल्या विनोदवचनी । हस्य करुनि हासवीतु ॥३॥ निळा म्हणे त्यांचिया गळां ।...

संतसंगमहिमा

संतसंगमहिमा

संतसंगे हरे पाप । संतसंगे निरसे ताप । संतसंगे निर्विकल्प । होय मानस निश्र्चळ ॥१॥ संतसंगे वैराग्य घडे । संतसंगे विरक्ती जोडे । संतसंगे निजशांति वाढे । साधन ह्रदयी अखंडीत...

श्रीसदगुरु महिमा

श्रीसदगुरु महिमा

सदगुरु वांचोनि संसारी तारक । नसेचि निष्टंक आन कोणी ॥१॥ इंद्र चंद्र देव ब्रह्मादी करुनि । संशयाची श्रेणी छेदितीना ॥२॥ उघडे परब्रह्म सद्‍गुरुची मूर्ती । पुरविती आर्ती शिष्याचिये ॥३॥ वंचना...

काकड आरतीचे अभंग

काकड आरतीचे अभंग

१ उठा उठा हो साधुसंत । साधा आपुले हित । गेला गेला हा नरदेह । मग कैचा भगवंत ॥ १ ॥ उठोनि वेगेंसी । चला जाऊं राऊळासी । जळती पातकाच्या...

मंगलाचरण पहिले

मंगलाचरण पहिले

जय जय रामकृष्णहरि रुप पाहतां लोचनीं । सुख झालें वो साजणी ॥१॥ तो हा विठ्ठल बरवा । तो हा माधव बरवा ॥२॥ बहुता सुकृताची जोडी । म्हणोनि विठ्ठलीं आवडी ॥३॥...

श्रीकृष्णजन्माचे अभंग

श्रीकृष्णजन्माचे अभंग

पापी जे अभक्त दैत्य ते माजले । धरणीसीं झाले ओझें त्यांचे ॥१॥ दिधलासे त्रास ऋषि मुनि सर्वां । न पूजिती देवा कोणी एक ॥२॥ राहियेले यज्ञ मोडिलें कीर्तन । पळाले...

श्रीरामजन्माचे अभंग

श्रीरामजन्माचे अभंग

कुळगुरु वसिष्ठ सांगे नृपवरा । असती गरोदरा तुझ्या कांता ॥१॥ धर्मशास्त्र ऎसें डोहळे पुसावें । त्यांचे पुरवावे मनोरथ ॥२॥ ऎकोनियां ऎसें आनंद मानसीं । कैकयी सदनासी जाता झाला ॥३॥ मंचकी...

श्री हनुमानजन्माचे अभंग

श्री हनुमानजन्माचे अभंग

देवांगना हातीं आणविला शृंगी । यज्ञ तो प्रसंगी आंरभिला ॥१॥ विभांडका क्रोध आला असे भारी । अयोध्या भीतरीं वेगीं आला ॥२॥ राजा दशरथ सामोरा जाऊनी । अति प्रिती करुनी सभे...

निवडक अभंग संग्रह २२

निवडक अभंग संग्रह २२

भजो रे भैया राम गोविंद हरि ॥धृ॥ जप तप साधन कछु नहीं लागत । खरचत नहीं गठरी ॥१॥ संतति संपति सुखके कारन । ज्यासे भूल परी ॥२॥ कहत कबीर ज्यामुख...

निवडक अभंग संग्रह २१

निवडक अभंग संग्रह २१

उदार तूं हरी । ऎसी कीर्ति चराचरीं । अनंत हे थोरी । गर्जताती पवाडे ॥१॥ तुझे पायीं माझा भाव । पुसी जन्ममरण ठाव । देवाचा तूं देव । स्वामी सकळां...

निवडक अभंग संग्रह २०

निवडक अभंग संग्रह २०

नाम घेतां मन निवे । जिव्हे अमृतचि स्त्रवे । होताती बरवे । ऎसे शकुन लाभाचे ॥१॥ मन रंगले रंगले । तुझ्या चरणी स्थिरावलें । केलिया विठ्ठलें । ऎसी कृपा जाणावी...

निवडक अभंग संग्रह १९

निवडक अभंग संग्रह १९

आम्हां भाविकांची जाती । एकविध जी श्रीपती । अळंकारयुक्ति । सरों शकेचि ना ॥१॥ जाणे माउली त्या खुणा । क्षोभ उपजो नेदी मना । शांतवूनि स्तना । लावीं अहो कृपाळे...

निवडक अभंग संग्रह १८

निवडक अभंग संग्रह १८

उजळावया आलों वाटा । खरा खोटा निवाडा ॥१॥ बोलविले बोलें बोल । धनी विठ्ठल सन्निध ॥२॥ तरी मनीं नाही शंका । बळें एका स्वामीच्या ॥३॥ तुका म्हणॆ नये आम्हां ।...

निवडक अभंग संग्रह १७

निवडक अभंग संग्रह १७

सर्वात्मकपण । माझें हिरोनि नेतो कोण ॥१॥ मनीं भक्तीची आवडी । हेवा व्हावी ऎशी जोडी ॥२॥ घेईन जन्मांतरे । हेंचि करावया खरें ॥३॥ तुका म्हणे देवा । ऋणी करुनि ठेवूं...

निवडक अभंग संग्रह १६

निवडक अभंग संग्रह १६

हेंचि थोर भक्ति आवडते देवा । संकल्पावी माया संसाराची ॥१॥ ठेविलें अनंतें तैसेचि राहावें । चित्तीं असा द्यावें समाधान ॥२॥ वाहिल्या उद्वेग दु :खचि केवळ । भोगणॆं तें फ़ळ संचिताचें...

निवडक अभंग संग्रह १५

निवडक अभंग संग्रह १५

निष्ठावंत भाव भक्तांचा स्वधर्म । निर्धार हें वर्म चुकों नये ॥१॥ निष्काम निश्र्चळ विठ्ठलीं विश्र्वास । पाहों नये वास आणिकांची ॥२॥ तुका म्हणे ऎसा कोण उपेक्षिला । नाहीं ऎकिला ऎसा...

निवडक अभंग संग्रह १४

निवडक अभंग संग्रह १४

मायबापें जरी सर्पीण की बोका । त्यांचे संगे सुखा न पवे बाळ ॥१॥ चंदनाचा शुळ सोनियाची बेडी । सुख नेदी फ़ोडी प्राण नाशी ॥२॥ तुका म्हणे नरकीं घाली अभिमान ।...

निवडक अभंग संग्रह १३

निवडक अभंग संग्रह १३

लागोनियां पाया विनवितो तुम्हांला । कर टाळीं बोला मुखें नाम ॥१॥ विठ्ठल विठ्ठल म्हणा वेळोवेळा । हा सुख सोहळा स्वर्गी नाहीं ॥२॥ कृष्ण विष्णु हरि गोविंद । मार्ग हा प्रांजळ...

निवडक अभंग संग्रह १२

निवडक अभंग संग्रह १२

आपुलिया हिता जो असे जागता । धन्य माता पिता तयाचिया ॥१॥ कुळीं कन्या पुत्र होती जीं सात्विक । तयाचा हरिख वाटे देवा ॥२॥ गीता भागवत करिती श्रवण । अखंड चिंतन...

निवडक अभंग संग्रह ११

निवडक अभंग संग्रह ११

आलिंगन घडे । मोक्ष सायुज्यता जोडे ॥१॥ ऎसा संतांचा महिमा । झाली बोलायची सीमा ॥२॥ तीर्थे पर्वकाळ । अवघीं पायांणें सकळ ॥३॥ तुका म्हणॆ देवा । त्याची केली पावे सेवा...

निवडक अभंग संग्रह १०

निवडक अभंग संग्रह १०

कृष्णा माझी माता कृष्णा माझा पिता । बहिणीबंधु चुलता कृष्ण माझा ॥१॥ कृष्ण माझा गुरु कृष्ण माझें तारुं । उतरी पैल पारुं भवनदी ॥२॥ कृष्ण माझें मन कृष्ण माझे जन...

निवडक अभंग संग्रह ९

निवडक अभंग संग्रह ९

पतिव्रते जैसा भ्रतार प्रमाण । आम्हां नारायण तैशापरी ॥१॥ सर्वभावें लोभ्या आवाडे हें धन । आम्हा नारायण तैशापरी ॥२॥ तुका म्हणे एकविध झालें मन विठ्ठलावांचूनि नेणें दुजें ॥३॥ आणिक दुसरें...

निवडक अभंग संग्रह ८

निवडक अभंग संग्रह ८

ज्ञानदेवें उपदेश करुनिया पाही । सोपान मुक्ताई बोधियेली ॥१॥ मुक्ताईनें बोध खेचरासीं केला । तेणें नामियास बोधियलें ॥२॥ नाम्याचें कुटुंब चांगा वटेश्‍वर । एका जनार्दनीं विस्तार मुक्ताईचा ॥३॥ जो निर्गुण...

निवडक अभंग संग्रह ६

निवडक अभंग संग्रह ६

तापत्रयीं तापलीं गुरुतें गिवसिती भगवे देखोनि म्हणती तारा स्वामी । तंव ते नेणोनि उपदेशाची रीती आना न उपदेशिती ठकलें निश्र्चिती तैसें जालें ॥१॥ संत ते कोण संत ते कोण ।...

निवडक अभंग संग्रह ५

निवडक अभंग संग्रह ५

अवघाची संसार सुखाचा करीन । आनंदे भरीन तिन्ही लोक ॥१॥ जाईन गे माये तया पंढरपुरा । भेटेन मोहरा आपुलिया ॥२॥ सर्व सुकृतांचे फ़ळ मी लाहीन । क्षेम मी देईन पांडुरंगीं...

निवडक अभंग संग्रह ४

निवडक अभंग संग्रह ४

जोडोनियां जोडी जेणें हुंडारिली दुरी । भिकेची आवडी तया नावडे पंढरी ॥१॥ करंटे कपाळ ज्याचें नाम नये वाचे । सदैव साभाग्य तोचि हरिरंगी नाचे ॥२॥ आपण न करी यात्रा दुजियासि...

निवडक अभंग संग्रह ३

निवडक अभंग संग्रह ३

अशौचिया जपो नये । आणिकतें ऎको नये । ऎसिया मंत्रातें जग बिहे । त्यांचे फ़ळ थोडें परि क्षोभणें बहु । ऎसा मंत्राराज नव्हेरे रे ॥१॥ नारायण नाम नारायण नाम ।...

निवडक अभंग संग्रह २

निवडक अभंग संग्रह २

कुंचे पताकांचे भार । आंले वैष्णव डिंगर । भेणें पळती यमाकिंकर । नामें अंबर गर्जतसे ॥१॥ आले हरिदासांचे थाट । कळिकाळा नाहीं वाट । विठ्ठलनामें करिती बोभाट । भक्ता वाट...

निवडक अभंग संग्रह १

निवडक अभंग संग्रह १

सकळ मंगळनिधी । श्रीविठ्ठलाचें नाम आधीं ॥१॥ म्हण कां रे म्हण कां रे जना । श्रीविठ्ठलाचें नाम वाचे ॥२॥ पतीत पावन सांचे । श्रीविठ्ठलाचें नाम वाचे ॥३॥ बापरखुमादेविवरु साचें ।...

श्लोक ३ रा

श्लोक ३ रा

गुणदोषभिदादृष्टिमन्तरेन वचस्तव । निःश्रेयसं कथं नृणां, निषेधविधिलक्षणम् ॥३॥