category 'संत एकनाथ गीते'

ॐकार स्वरूपा सद्गुरू

ॐकार स्वरूपा सद्गुरू

ॐकार स्वरूपा, सद्गुरू समर्था । अनाथाच्या नाथा, तुज नमो । तुज नमो, तुज नमो, तुज नमो ॥१॥

सत्वर पाव ग मला

सत्वर पाव ग मला

सत्वर पाव गे मला । भवानी आई रोडगा वाहिन तुला ॥१॥

विंचू चावला

विंचू चावला

सूर्य उगवला, प्रकाश पडला, आडवा डोंगर आडवा डोंगर, तयाला माझा नमस्कार

विठ्ठलावांचुनीं आणिकाचे

विठ्ठलावांचुनीं आणिकाचे

विठ्ठलावांचुनीं आणिकाचे ध्यान । नाहीं आह्मां चिंतन दुजियांचे ॥१॥

वारियाने कुंडल हाले

वारियाने कुंडल हाले

वारियाने कुंडल हाले । डोळे मोडित राधा चाले ॥१॥

रूपे सुंदर सावळा

रूपे सुंदर सावळा

रूपे सुंदर सावळा गे माये । वेणु वाजवी वृंदावना गोधने चारिताहे ॥१॥

राम नाम ज्याचें मुखी

राम नाम ज्याचें मुखी

राम नाम ज्याचें मुखी । तो नर धन्य तिनी लोकीं ॥१॥

येथोनी आनंदू रे

येथोनी आनंदू रे

येथोनी आनंदू रे आनंदू । कृपासागर तो गोविंदू रे ॥१॥

या पंढरीचे सुख

या पंढरीचे सुख

या पंढरीचे सुख पाहतां डोळां । उभा तो जिव्हाळा योगीयांचा ॥१॥

माझ्या मना लागो छंद

माझ्या मना लागो छंद

माझ्या मना लागो छंद गोविंद, नित्य गोविंद ॥१॥

माझे माहेर पंढरी

माझे माहेर पंढरी

माझे माहेर पंढरी । आहे भीवरेच्या तीरी ॥१॥

भाव तोंचि देव

भाव तोंचि देव

भाव तोंचि देव भाव तोंचि देव । ये अर्थी संदेह धरूं नका ॥१॥

नको वाजवू श्रीहरी

नको वाजवू श्रीहरी

नको वाजवू श्रीहरी मुरली तुझ्या मुरलीने तहान-भूक हरली रे

देह शुद्ध करुनी

देह शुद्ध करुनी

देह शुद्ध करुनी भजनीं भजावे । आणिकांचे नाठवावे दोष-गुण ॥१॥

देवासी तो पुरे एक

देवासी तो पुरे एक

देवासी तो पुरे एक प्रेमभाव । पूजा अर्चा वाव सर्व जाणा ॥१॥

दादला नको ग बाई

दादला नको ग बाई

बया बया बया ! काय झालं बया ?

जया म्हणती नीचवर्ण

जया म्हणती नीचवर्ण

जया म्हणती नीचवर्ण । स्‍त्री शुद्रादि हीनजन ॥१॥

गुरु परमात्मा परेशु

गुरु परमात्मा परेशु

गुरु परमात्मा परेशु । ऐसा ज्याचा दृढ विश्वासु ॥१॥

खांद्यावरी घोंगडी हातामध्ये

खांद्यावरी घोंगडी हातामध्ये

खांद्यावरी घोंगडी हातामध्ये काठी । घेउनिया चारीतसे धेनु सावळां ॥१॥

कुणीतरी सांगा गे

कुणीतरी सांगा गे

कुणीतरी सांगा गे । माझा कृष्ण देखिला काय ॥१॥

काया ही पंढरी आत्मा

काया ही पंढरी आत्मा

काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल । नांदतो केवळ पांडुरंग ॥१॥

कानडा विठ्ठल कानडा विठ्ठल

कानडा विठ्ठल कानडा विठ्ठल

कानडा विठ्ठल कानडा विठ्ठल । कानडा विठ्ठल विटेवरी ॥१॥

कसा मला टाकुनी गेला

कसा मला टाकुनी गेला

कसा मला टाकुनी गेला राम ॥१॥

कशि जांवू मी वृंदावना

कशि जांवू मी वृंदावना

कशि जांवू मी वृंदावना । मुरली वाजवी ग कान्हा ॥१॥

आवडीनें भावें हरिनाम

आवडीनें भावें हरिनाम

आवडीनें भावें हरिनाम घेसी । तुझी चिंता त्यासी सर्व आहे ॥१॥

आह्मां नादी विठ्ठलु

आह्मां नादी विठ्ठलु

आह्मां नादी विठ्ठलु आह्मां छंदी विठ्ठलु हृदपरी विठ्ठलु मिळतसे ॥१॥

असा कसा देवाचा देव

असा कसा देवाचा देव

असा कसा देवाचा देव बाई ठकडा । देव एका पायाने लंगडा ॥१॥

अरे कृष्णा अरे कान्हा

अरे कृष्णा अरे कान्हा

अरे कृष्णा अरे कान्हा मनरंजन मोहना