category 'संत कान्होपात्रा'

नको देवराया अंत आता

नको देवराया अंत आता

नको देवराया अंत आता पाहू प्राण हा सर्वथा जाऊ पाहे

अगा वैकुंठीच्या राया

अगा वैकुंठीच्या राया

अगा वैकुंठीच्या राया । अगा विठ्ठल सखया ॥१॥