category 'संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २'

लावणीक ११६ वी फुढिल भाग

लावणीक ११६ वी फुढिल भाग

साडि सेसूंद्या, धीरा धरा तुम्हि, नका घाबरे करूं दाणादाण पांघुरणें किती फिरफिरून तरी आवरूं ? ॥धृ०॥ येकीकडे जाउन बसुन मी साडी नेसती बरी । लपत लपत येऊन, असडितां प्राणविसाव्या निरी...

स्वस्थिति

स्वस्थिति

तुम्हांसी शरण बहुत मागे आले । तयांचे साहिले अपराध ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

हीन याती माझी देवा । कैसी घडे तुझी सेवा ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

यातीहीन मज म्हणती देवा । न कळे करुं तुमची सेवा ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

पाहतां पाहतां वेधियेला जीव । सुखाचा सुख सिंधु पंढरीराव ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

विठोबा पाहुणा आला आमुचे घरा । निंबलोण करा जीवेंभावें ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

ऊंस डोंगा परी रस नव्हे डोंगा । काय भुललासी वरलीया रंगा ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

नेत्रीं अश्रुधारा उभा भीमातिरीं । लक्ष चरणावरी ठेवोनिया ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

भवाचिया भेणें येतों काकूळती । धांवे करुणामूर्ति देवराया ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

दुःखरुप देह दुःखाचा संसार । सुखाचा विचार नाहीं कोठें ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

जनक तूं माझा जननी जगाची । करुणा आमुची कां हो नये ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

असें करणें होतें तुला । तरी कां जन्म दिला मला ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

धांव घाली विठु आतां चालू नको मंद । बडवे मज मारिती ऐसा कांहीं तरी अपराध ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

अहो करुणाकरा रुक्मिणीच्या वरा । उदारा धीरा पांडुरंगा ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

नाहीं देह शुद्ध याति अमंगळ । अवघे वोंगळ गुण दोष ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

कोण माझा आतां करील परिहार । तुज वीण डोंगर उतरी कोण ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

बहु कनवाळु होसी गा देवराया । म्हणोनि सखया शरण आलों ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

बरें हें वाईट आहे माझे भाळीं । तें सुखें हो वळी जीवें माझ्या ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

सुखाचिया लागीं करितों उपाव । तों अवघेंचि वाव दिसों येतें ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

धरोनिया आशा टाकिलासे ठाव । अवघाचि वाव झाला दिसे ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

अहो पतितपावना पंढरीच्या राया । भक्त विसाविया मायबापा ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

कळेल तैसे बोल तुजचि बोलेन । भीड मी न धरीन तुझी कांहीं ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

वारंवार किती करुं करकर । माझा तंव आधार खुंटलासे ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

माझा मी विचार केला असें मना । चालवण नारायणा पुरें तुमचें ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

जगामध्यें दिसे बरें कीं वाईट । ऐसाचि बोभाट करीन देवा ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

मी तो विकलों तुमचे पायी । जीवभाव सर्वहि अर्पियेला ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

आपुल्या आपण सांभाळोनी घ्यावें । आहे नाहीं ठावें तुम्हां सर्व ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

अगाध हे कीर्ति विठ्‌ठला तुमची । महिमा आणिकाची काय सांगों ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

समर्थांसी रंकें शिकवण जैशी । माझी वाणी तैशी बडबड ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

नेणो तुमचें मन कठिण कां झालें । मज कांहीं न कळे पूर्वकर्म ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

कांहीं तरी अभय न मिळे उत्तर । ऐसे कां निष्‍ठुर झाला तुम्ही ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

आतां कणकण न करी वाउगी । होणार तें जगीं होउनी गेलें ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

बैसोनि निवांत करीन चिंतन । काया वाचा मनसहित देवा ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

नेणपणें मिठी घालीन पदरा । बैसेन द्वारांत तयाचिया ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

बरें झालें येथें आलोंसे सायासें । सुख-दुःख लेशे भोगोनियां ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

आतां माझा सर्व निवेदिला भाव । धरोनी एक ठाव राहिलोंसे ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

आतां कासया हा दाखवितां खेळ । म्यां तंव सकळ जाणितला ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

आतां याचा अर्थ पुरे पुरे देवा । येऊं द्या कनवळा तुम्हांलागीं ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

इतकेंचि देईं रामनाम मुखीं । संताची संगती सेवा सार ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

श्वान अथवा शूकर हो का मार्जार । परि वैष्णवाचें घर देईं देवा ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

जन्मांचें साकडें नाहीं माझें कोडें । जेणें तुम्हां पडे वोझें देवा ॥१॥

स्वस्थिति.

स्वस्थिति.

जन्मांचें साकडें नाहीं माझें कोडें । जेणें तुम्हां पडे वोझें देवा ॥१॥

अद्वैत

अद्वैत

पांडुरंगीं लागो मन । कोण चिंतन करी ऐसें ॥१॥

अद्वैत

अद्वैत

शुद्ध चोखामेळा । करी नामाचा सोहळा ॥१॥

अद्वैत

अद्वैत

काळाचा विटाळ जीवशिवा अंगी । बांधलासे जगी दृढ गांठी ॥१॥

अद्वैत

अद्वैत

कोण तो सोंवळा कोण तो वोवळा ।

अभंग

अभंग

वेदासी विटाळ शास्‍त्रासी विटाळ । पुराणें अमंगळ विटाळाचीं ॥१॥

अद्वैत

अद्वैत

नीचाचे संगती देवो विटाळला । पाणीये प्रक्षाळोनि सोंवळा केला ॥१॥

अद्वैत

अद्वैत

पंचही भूतांचा एकचि विटाळ । अवघाचि मेळ जगीं नांदे ॥१॥

अद्वैत

अद्वैत

उपजले विटाळीं मेले ते विटाळीं । राहिले विटाळीं तेही जाती ॥१॥

अद्वैत

अद्वैत

निर्गुणा अंगीं सगुण बाणलें । निर्गुण सगुण एकत्वा आलें ॥१॥

अद्वैत

अद्वैत

अखंड समाधी होउनी ठेलें मन । गेलें देहभान विसरोनी ॥१॥