category 'संत नामदेवांचे अभंग'

अभंग २६ ते २८

अभंग २६ ते २८

२६. ज्योत परब्रम्हीं होय । खेचरी दर्पणीनें पाहे ॥१॥ ईडा पिंगळा सुशुन्मा । तिन्ही पाहे ह्रदयभूवना ॥२॥ हळू हळू रीघ करी । सूक्ष्म ह्रदय अंतरीं ॥३॥ हदय कमळावरी जासी ।...

अभंग २१ ते २५

अभंग २१ ते २५

२१. गगन सर्वत्र तत्वता । त्यसी चिखल लावूं जातां ॥१॥ तैसा जाण पांडूरंग । भोग भोगुनी नि:संग ॥२॥ सिद्ध सनकादिक । गणगंधर्व अनेक ॥३॥ जैसी वांझेची संतती । तैसी संसार...

अभंग १६ ते २०

अभंग १६ ते २०

१६. देव खाते देव पीते । देवावरी मी निजतें ॥१॥ देव देते देव घेते । देवासवें व्यवहारिते ॥२॥ देव येथें देव तेथें । देवाणिणें नाहीं रीतें ॥३॥ जनी म्हणे विठाबाई...

अभंग १३ ते १५

अभंग १३ ते १५

१३. नम्रतेविण योग्यता मिरविती । ते केबीं पावती ब्रम्हासुख ॥१॥ लटिकें नेत्र लावूनि ध्यान पैं करिती । ते केवीं पावती केशवातें ॥२॥ एक संत म्हणविती नग्न पैं हिंडती । अंतरींची...

अभंग ११ ते १२

अभंग ११ ते १२

११. जोड झालीरे शिवासी । भ्रांत फिटली जिवाची ॥१॥ आनंदची आनंदाला । आनंद बोधचि बोधला ॥२॥ आनंदाची लहरी उठी । ब्रम्हानंद गिळिला पोटीं ॥३॥ एक पण जेथें पाहीं । तेथें...

अभंग ६ ते १०

अभंग ६ ते १०

६. वैराग्य अभिमानें फिरविलें जातें । म्हणवोनी यातें भाव खुंटा ॥१॥ संचित मातृका वैरणी घातली । अव्यक्तिं दळिलीं व्यक्ताव्यक्त ॥२॥ नामरूपा आदि दळियेलें सर्व । पीठ भरी देव पंढरीचा ॥३॥...

अभंग १ ते ५

अभंग १ ते ५

१. सांवळी ते मूर्ति ह्रदयीं बिंबली । देहो बुद्धि पालटली माझी साची ॥१॥ धन्य माझी भक्ति धन्य माझा भाव । ह्रदयीं पंढरिराव राहतसे ॥२॥ आशा तृष्णा कैशा मावळल्या दोन्ही ।...