category 'संत सावता माळी'

कांदा-मुळा-भाजी

कांदा-मुळा-भाजी

कांदा-मुळा-भाजी । अवघीं विठाबाई माझी ॥१॥