संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २
संत चोखामेळा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २ : अद्वैत

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २

अद्वैत   अद्वैत

शुद्ध चोखामेळा । करी नामाचा सोहळा ॥१॥

मी यातीहीन महार । पूर्वीं निळाचा अवतार ॥२॥

कृष्ण निंदा घडली होती । म्हणोनि महार जन्म प्राप्ती ॥३॥

चोखा म्हणे विटाळ । आम्हां पूर्वींचें हें फळ ॥४॥

. . .