संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २
संत चोखामेळा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २ : स्वस्थिति

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २

स्वस्थिति   स्वस्थिति

जगामध्यें दिसे बरें कीं वाईट । ऐसाचि बोभाट करीन देवा ॥१॥

आतां कोठवरी धरावी हे भीड । तुम्हीं तो उघड जाणतसां ॥२॥

ब्रीदाचा तोडर बांधलासे पायीं । त्रिभुवनीं ग्वाही तुमची आहे ॥३॥

चोखा म्हणे जेणें न ये उणेपण । तेंचि तें कारण जाणा देवा ॥४॥

. . .