संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २
संत चोखामेळा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २ : स्वस्थिति

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २

स्वस्थिति   स्वस्थिति

जनक तूं माझा जननी जगाची । करुणा आमुची कां हो नये ॥१॥

कासया संसार लावियेला पाठीं । पडलीसे तुटी तुमची माझी ॥२॥

जन्म जरा मरण आम्हां सुख दुःख । पहासी कौतुक काय देवा ॥३॥

गहिंवरुनी चोखा उभा महाद्वारीं । विनवी जोडूनि करीं विठोबासी ॥४॥

. . .