संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २
संत चोखामेळा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २ : स्वस्थिति

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २

स्वस्थिति   स्वस्थिति

यातीहीन मज म्हणती देवा । न कळे करुं तुमची सेवा ॥१॥

आम्हां नीचाचें तें काम । वाचें गावें सदा नाम ॥२॥

उच्छीष्‍टाची आस संत दासाचा मी दास ॥३॥

चोखा म्हणे नारायणा । पदरीं घेतलें मज दीना ॥४॥

. . .