संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १
संत चोखामेळा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १ : पंढरीमहिमा

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १

  पंढरीमहिमा

श्रीमुखाची शोभा कस्तुरी मळवट । उभा असे नीट विटेवर ॥१॥

कर दोनीं कटीं कुंडल झळकती । तेज हे फाकती दशदिशां ॥२॥

वैजयंती माळा चंदनाची उटी । टिळक लल्लाटीं कस्तुरीचा ॥३॥

चोखा म्हणे माझ्या जीवींचा जीवनु । पाहतां तनु मनु भुलोनी जाय ॥४॥

. . .