संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १
संत चोखामेळा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १ : पंढरीमहिमा

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १

पंढरीमहिमा   पंढरीमहिमा

ज्या कारणें वेदश्रुति अनुवादती । तो हा रमापती पंढरीये ॥१॥

सुखाचें ठेवणें क्षीरसागर निवासी । तो हा पंढरीसी उभा विटे ॥२॥

भाविका कारणें उभवोनि हात । उदारपणें देत भुक्तिमुक्ती ॥३॥

न पाहे उंच नीच याती कुळ । स्‍त्री शूद्र चांडाळा सरते पायीं ॥४॥

चोखा म्हणे ऐसा भावाचा भुकेला । म्हणोनि स्थिरावला भीमातटीं ॥५॥

. . .