संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १
संत चोखामेळा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १ : पंढरीमहिमा

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १

पंढरीमहिमा   पंढरीमहिमा

नेणते तयासी नेणता लाहान । थोर थोरपणें दिसे बरा ॥१॥

पोवा आहे वेणु खांदिया कांबळा । रुळताती गळां गुंजहार ॥२॥

मुखीं दहींभात कवळ काल्याचे । उष्‍टें गोपाळांचें खाय सुखें ॥३॥

चोखा म्हणे ऐसा वैकुंठाचा हरी । गोपाळा गजरीं काला वाटी ॥४॥

. . .