संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १
संत चोखामेळा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १ : पंढरीमहिमा

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १

पंढरीमहिमा   पंढरीमहिमा

चोखट चांग चोखट चांग । एक माझा पांडुरंग ॥१॥

सुख तयाचे चरणीं । अवघी सुकृताची खाणी ॥२॥

महा पातकी नासले । चोखट नाम हें ॥३॥

महाद्वारीं चोखा मेळा । विठ्‌ठल पहातसे डोळां ॥४॥

. . .