संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १
संत चोखामेळा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १ : पंढरीमहिमा

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १

पंढरीमहिमा   पंढरीमहिमा

कोणी पंढरीसी जाती वारकरी । तयांचे पायांवरी भाळ माझें ॥१॥

आनंदें तयांसी भेटेन आवडीं । अंतरींची गोडी घेईन सुख ॥२॥

ते माझे मायबाप सोयरे सज्जन । तयां तनु मन वोवाळीन ॥३॥

चोखा म्हणे तें माहेर निजाचें । जन्मोजन्मांतरिचे साहाकारी ॥४॥

. . .