संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १
संत चोखामेळा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १ : पंढरीमहिमा

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १

पंढरीमहिमा   पंढरीमहिमा

वेध कैसा लागला वो जीवा । नाठवेचि हेवा दुजा कांहीं ॥१॥

पंढरीचे वाटे येती वारकरी । सुखाची मी करीं मात तयां ॥२॥

माझ्या विठोबाचे गाती जे नाम । ते माझे सुखधाम वारकरी ॥३॥

लोटांगणें सामोरा जाईन तयांसी । क्षेम आनंदेसी देईन त्यांसी ॥४॥

चोखा म्हणे माझा प्राणाचा तो प्राण । जाईन वोवाळीन जीवें भावें ॥५॥

. . .