संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १
संत चोखामेळा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १ : नाममहिमा.

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १

नाममहिमा.   नाममहिमा.

त्रैलोक्यवैभव ओंवाळोनि सांडावें । नाम सुखें घ्यावें विठोबाचें ॥१॥

आणिक साधनें आहेत बहुता परी । नामाची ती सरी न पवती ॥२॥

म्हणोनि सुलभ विठ्‌ठल एक नाम । गातां नाचतां प्रेमें मुक्ति तया ॥३॥

चोखा म्हणे माझा अनुभव उघडा । भवभय पीडा येणें वारे ॥४॥

. . .