संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १
संत चोखामेळा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १ : नाममहिमा.

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १

नाममहिमा.   नाममहिमा.

आणिक दैवतें काय बापुडीं । काय याची जोडी इच्छा पुरे ॥१॥

तैसा नव्हे माझा पंढरीचा राजा । न सांगतां सहजा इच्छा पुरे ॥२॥

न लगे आटणी तपाची दाटनी । न लगे तीर्थाटणीं काया क्लेश ॥३॥

चोखा म्हणे नाम जपतां सुलभ । रुक्मिणीवल्लभ जवळी वसे ॥४॥

. . .