संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १
संत चोखामेळा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १ : नाममहिमा.

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १

नाममहिमा.   नाममहिमा.

केला अंगीकार । उतरिला भार ॥१॥

अजामेळ पापराशी । तोही नेला वैकुंठासी ॥२॥

गणिका नामेंची तारिली । चोखा म्हणे मात केली ॥३॥

. . .