संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १
संत चोखामेळा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १ : नाममहिमा.

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १

नाममहिमा.   नाममहिमा.

अवघ्या साधनांचें सार । रामकृष्ण हा उच्चार ॥१॥

येणें घडे सकळ नेम । वाचें नाम जपतांचि ॥२॥

भाग्यें होय संत भेटी । सांगूं गोष्‍टी सुखाच्या ॥३॥

चोखा म्हणे मज आनंद झाला । जीवलग भेटला मायबाप ॥४॥

. . .