संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १
संत चोखामेळा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १ : नाममहिमा.

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १

नाममहिमा.   नाममहिमा.

संतांचा अनुभव संतचि जाणति । येर ते हांसती अभाविक ॥१॥

नामाचा प्रताप प्रल्हादचि जाणे । जन्म मरण पेणें खुंटविलें ॥२॥

सेवेचा प्रकार जाणे हनुमंत । तेणें सीताकांत सुखी केला ॥३॥

सख्यत्वें पूर्णता अर्जुना बाणली । ऐक्य रुपें चाली मिरवली ॥४॥

चोखा म्हणे ऐसा आहे श्रेष्‍ठाचार । तेथें मी पामर काय वानूं ॥५॥

. . .