संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १
संत चोखामेळा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १ : नाममहिमा.

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १

नाममहिमा.   अद्वैत

चंदनाच्या संगें बोरीया बाभळी । हेकळी टाकळी चंदनची ॥१॥

संतांचिया संगें अभाविक जन । तयाच्या दर्शनें तेचि होती ॥२॥

चोखा म्हणे ऐसा परमार्थ साधावा । नाहीं तरी भार वाहावा खरा ऐसा ॥३॥

. . .