संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १
संत चोखामेळा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १ : अद्वैत

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १

अद्वैत   अद्वैत

देवा नाहीं रुप देवा नाहीं नाम । देव हा निष्काम सर्वांठायी ॥१॥

डोळियाचा डोळा दृष्‍टीच भासला । देव प्रकाशला आदि अंतीं ॥२॥

नवल वाटलें नवल वाटलें । देव कोंदाटले मागें पुढें ॥३॥

चोखा म्हणे माझा संदेह फिटला । देव प्रगटला देहामाजी ॥४॥

. . .