संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १
संत चोखामेळा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १ : अद्वैत

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १

अद्वैत   अद्वैत

आमुचा आम्हीं केला भावबळी । भावें वनमाळी आकळीला ॥१॥

भावचि कारण भावचि कारण । भावें देव शरण भाविकासी ॥२॥

निज भावबळें घातिलासे वेढा । देव चहूंकडा कोंडियेला ॥३॥

चोखा म्हणे देव भावाचा बांधला । भक्ताचा अंकित म्हणूनी झाला ॥४॥

. . .