संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १
संत चोखामेळा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १ : अद्वैत

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १

अद्वैत  

सकळा आगराचें जें मूळ । तोहा सोज्वळ विठू माझा ॥१॥

वेदांचा विचार शास्‍त्रांची जे गती । तोचि हा श्रीपती विठु माझा ॥२॥

कैवल्य देखणा सिद्धांचा जो राणा । भाविकासी खुणा विठू माझा ॥३॥

चोखा म्हणे माझ्या ह्रुदयीं बिंबला । त्रिभुवनीं प्रकाशला विठू माझा ॥४॥

. . .