संत निवृत्तिनाथांचे अभंग
संत निवृत्तीनाथ Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग : संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग   संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

नाहीं यासि गोत नाही यासी कूळ । शेखीं आचारशीळ कोण म्हणे ॥ १ ॥

बाळरूपें हरि गोकुळीं लोणी चोरी । त्या यशोदा पाचारी थान द्यावया ॥ २ ॥

सोंवळा हरि वागवी शिदोरी । तो गोपालांच्या करी काला देतु ॥ ३ ॥

निवृत्ति संपूर्ण काला देतु जाण । ब्रह्मसनातन गोकुळींचें ॥ ४ ॥

. . .