संत निवृत्तिनाथांचे अभंग
संत निवृत्तीनाथ Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग : संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग   संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

पांडुरंग हरि माजी भक्तजन । कैसें वृंदावन शोभतुसे ॥ १ ॥

ब्रह्मादिक ठेले विमानें अंबरीं । काला तो गजरीं पंढरिये ॥ २ ॥

सनकादिक देव देहुढापाउलीं । गोपाळ वांकुली दाविताती ॥ ३ ॥

पुंडलिका नाचे देवमुनी सर्व । भीमातीरीं देव प्रगटले ॥ ४ ॥

ज्ञानदेव सोपान विसोबा खेंचर । नरहरि सोनार नाचताती ॥ ५ ॥

निवृत्ति मुक्ताई चांगदेव गाढा । हरिचा पवाडा झेलिताती ॥ ६ ॥

. . .