संत निवृत्तिनाथांचे अभंग
संत निवृत्तीनाथ Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग : संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग   संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

विश्वातें ठेऊनि आपण निरंजनी । नामाची पर्वणी भक्तांलागी ॥ १ ॥

तें रूप संपूर्ण वसुदेवाकुळीं । यादव गोपाळीं वोळलासे ॥ २ ॥

व्यापकपण धीर ब्रह्मांड साकार । तें रूप तदाकार भाग्ययोगें ॥ ३ ॥

निवृत्ति घनवट आपण वैकुंठ । कृष्णनामें पेठ गोकुळीं रया ॥ ४ ॥

. . .