संत निवृत्तिनाथांचे अभंग
संत निवृत्तीनाथ Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग : संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग   संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

जेथुनि उद्गारु प्रसवे ॐकारु । तोचि हा श्रीधरु गोकुळीं वसे ॥१॥

जनकु हा जनाचा जीवलगु साचा । तो हरि आमुचा नंदाघरीं ॥२॥

नमाये वैकुंठी योगियांचे भेटी । पाहतां ज्ञानदृष्टी नये हातां ॥३॥

निवृत्ति म्हणे देवा म्हणविता हे रावो । तो सुखानुभवो यादवांसी ॥४॥

. . .