संत निवृत्तिनाथांचे अभंग
संत निवृत्तीनाथ Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग : संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग   संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

गगनींचा गगनीं तेज पूर्ण धरणी । आपणची तरणी जगा यया ॥१॥

ब्रह्म माजीवडे गोपाळ संगती । वेद वाखणिती ज्याची महिमा ॥२॥

लोपती त्या तारा हारपे दिनमणि । तो खेळे चक्रपाणी गोपाळामाजी ॥३॥

निवृत्ति निधान श्रीरंग खेळतु । गोपिकासी मातु हळुहळु ॥४॥

. . .