संत निवृत्तिनाथांचे अभंग
संत निवृत्तीनाथ Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग : Template Page

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग   संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

अद्वैत अमरकंदु हा घडला । ब्रह्मांडी संचला ब्रह्मासाचें ॥१॥

तें रूप कारण कृष्ण तेजाकार । सर्व हा आकार त्याचा असे ॥२॥

विराट विनटु विराट दिसतु । आपणचि होतु ब्रह्मसुख ॥३॥

निवृत्ति कोवळें आपण सोंविळें । त्यामाजी वोविलें मन माझें ॥४॥

. . .