संत निवृत्तिनाथांचे अभंग
संत निवृत्तीनाथ Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग : संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग   संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

विश्वाचा चाळक सूत्रधारी एक । विज्ञान व्यापक ज्ञानगम्य ॥१॥

तें रूप साजिंरे कृष्ण घनः श्याम । योगियां परम रूप ज्याचे ॥२॥

शिव शिवोत्तम नाम आत्माराम । जनवनसम गोपवेषें ॥३॥

निवृत्ति चाळक सर्वत्र व्यापक । आपरूपें एक सर्वत्र असे ॥४॥

. . .