संत निवृत्तिनाथांचे अभंग
संत निवृत्तीनाथ Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग : संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग   संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

अव्यक्त आकार अकारलें रूप । प्रकाश स्वरूप बिंबलेंसें ॥१॥

तें रूप अव्यक्त कृष्णनाम निज । नामाअधोक्षज चतुर्भुज ॥२॥

वर्णासी अव्यक्त वर्णरूप व्यक्त । भोगिती वरिक्त नामपाठें ॥३॥

निवृत्तिचे काज नाम मंत्र बीज । गयनी सहज तुष्टलासे ॥४॥

. . .