संत निवृत्तिनाथांचे अभंग
संत निवृत्तीनाथ Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग : संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग   संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

हिरण्यगर्भ माया अंडाकार छाया । ब्रह्म असलया तेथें नेत ॥१॥

तें रूप वैकुंठ जीवशिवपीठ । मायेचा उद्धाट छायसंगें ॥२॥

माया ब्रह्म हरि माता पिता चारी । जीवशिव शरिरीं एक नांदे ॥३॥

निवृत्ति छाया जीवशिवमाया । वासना संदेहा लया गेली ॥४॥

. . .