संत निवृत्तिनाथांचे अभंग
संत निवृत्तीनाथ Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग : संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग   संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

रूप हें सावंळे भोगिताती डोळे । उद्धवा सोहळे अक्रूरासी ॥१॥

पदरज वंदी ध्यान हें गोविंदी । उद्धव मुकुंदीं तल्लीनता ॥२॥

विदुक्र सुखाचा नाम स्मरे वाचा । श्रीकृष्ण तयाचा अंगीकारी ॥३॥

निवृत्तीचें ध्यान ज्ञानदेव खूण । सोपान आपण नामपाठें ॥४॥

. . .