संत निवृत्तिनाथांचे अभंग
संत निवृत्तीनाथ Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग : संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग   संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

बुद्धि बोध नाहीं क्षमारूप सर्व । तेथे देहभाव अर्पियेला ॥ १ ॥

नाही काळ वेळ नाहीं तो नियम । सर्व यम नेम बुडोनि ठेले ॥ २ ॥

हरिरूप सर्व गयनि प्रसादे । सर्व हा गोविन्द आम्हां दिसे ॥ ३ ॥

निवृत्ति सफळ गयनि वोळला । सर्वकाळ जाहला हरिरूप ॥ ४ ॥

. . .