संत निवृत्तिनाथांचे अभंग
संत निवृत्तीनाथ Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग : संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग   संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

विश्रामीचा श्रम आश्रम पैं नेम । जप हा परम आत्मलिंगीं ॥ १ ॥

निवृत्ति घन दाट कृष्णरूपें आम्हा । अखंड पूर्णिमा नंदाघरीं ॥ २ ॥

निवृत्तिचित्ताची गेली लगबग । केला अनुराग कृष्णरूपीं ॥ ३ ॥

निवृत्ति धारणा कृष्णनाम सार । सर्वत्र आचार हरिहरि ॥ ४ ॥

. . .