पाळणा (बारसे)
संकलित Updated: 15 April 2021 07:30 IST

पाळणा (बारसे) : भक्त आवडता भेटला । बोलूं ...

बारशाच्या वेळी बाळाला पाळण्यात घालताना म्हणावयाची गाणी

तळीयाचे पाळी वृक्षावरी बै...   अहो त्रिभुवना माझारीं । भ...

भक्त आवडता भेटला । बोलूं चालूं विसरला ॥१॥
बरवें सांपडलें वर्म । करी भागवत धर्म ॥२॥
संत संगतीं साधावें । धरूनि ह्रदयीं बांधावें ॥३॥
हा भावाचा लंपट । सांडूनि आलासे वैकुंठ ॥४॥
नामा म्हणे केउता जाये ॥ आमचा गळा त्याचे पाय ॥५॥

. . .