लघुपाठ
धर्मानंद कोसंबी Updated: 15 April 2021 07:30 IST

लघुपाठ : पराभवसुत्तं 3

धर्मानंद कोसंबी लिखित बुद्ध साहित्य

पराभवसुत्तं 2   पराभवसुत्तं 4

यो ब्राह्मणं वा समणं वा अञ्ञं वा पि वानिब्बिकं|
मुसावादेन वञ्चेति, तं पराभवतो मुखं ||१०|

जो ब्राह्मणाला, श्रमणाला किंवा दुस-याला गरीब मनुष्याला खोटें बोलून ठकवतो | तें (त्याच्या) पराभवाचे कारण होय ||१०||

इति हेतं विजनाम, पञ्चमो सो पराभवो |
छठ्ठमं भगवा ब्रूही, किं पराभवतो मुखं ||११||


हा पांचवा पराभव आम्हास समजला | भगवन् सहावें पराभवाचें कारण कोणतें तें सांग ||११||

पहूतवित्तो पुरिसो सहिरञ्ञो सभोजनो |
एको भुञ्जति सादूनि, तं पराभवतो मुखं ||१२||


पुष्कळ संपत्ति, धन आणि अन्न असलेला मनुष्य गोड गो़ड एकटाच खातो | तें (त्याच्या) पराभवाचें कारण होय ||१२||

इति हेतं विजानाम, छट्ठमो सो पराभवो |
सत्तमं भगवा ब्रूहि, किं पराभवतो मुखं ||१३||

हा सहावा पराभव आम्हांस समजला | भगवन् सातवें पराभवाचें कारण कोणते सांग ||१३||

जातित्थद्धो धनत्थद्धो गोत्तत्थद्धो च यो नरो|
सञ्ञातिं अतिमञ्ञेति, तं पाराभवतो मुखं ||१४||


जाति, धन आणि गोत्र यांचा गर्व वाहणारा जो पुरूष आपल्या आप्तांची अवहेलना करितो | तें (त्याच्या) पराभवाचे कारण होय ||१४||

इति हेतं विजानाम, सत्तमो सो पराभवो |
अट्ठमं भगवा ब्रूहि, किं पराभवतो मुखं ||१५||


हा सातवा पराभव आम्हांस समजला | भगवन् आठवें पराभवाचें कारण कोणतें सांग ||१५||

इत्थिधुत्तो सराधुत्तो अक्खधुत्तो च यो नरो |
लद्धं लद्धं विनासेति, तं पराभवतो मुखं ||१६||


स्त्री, सुरा आणि जुगार या व्यसानांत सापडून जो मिळालेली संपत्ति पुन:पुन: घालवितो | तें (त्याच्या) पराभवाचें कारण होय ||१६||
. . .