लघुपाठ
धर्मानंद कोसंबी Updated: 15 April 2021 07:30 IST

लघुपाठ : पराभवसुत्तं 5

धर्मानंद कोसंबी लिखित बुद्ध साहित्य

पराभवसुत्तं 4   वसलसुत्तं 1

इत्थिं सोंण्डि विकिंरणि पुरिसं वापि तदिसं |
इस्सरियास्मिं ठापेति, तं पराभवतो मुखं ||२२||


दुर्व्यसनी आणि उधळ्या स्त्रीला किंवा तशाच पुरुषाला जो अधिकाराच्या जागेवर नेमतो | तें (त्याच्या) पराभवाचें कारण होय ||२२||

इति हेतं विजानाम, एकादसमो सो पराभवो |
द्वादसमं भगवा ब्रहि, किं पराभवतो मुखं ||२३||


हा अकरावा पराभव आम्हांस समजला | भगवन् बारावें पराभवाचें कारण कोणतें तें सांग ||२३||

अप्पभोगो महातण्हो खत्तिये जातये कुले |
सोध रज्जं पत्थयति, तं पराभवतो मुखं ||२४||


क्षत्रिय कुळांत जन्मलेला गरीब मनुष्य मोठी हांव धरितो व राज्य मिळवूं पाहतो | तें (त्याच्या) पराभवाचें कारण होय ||२४||

एते पराभवे लोके पण्डितो समवेक्खिय |
अरियो दस्सनसम्पन्नो स लोकं भजते सिवं ति ||२५||


शहाणा तत्त्वज्ञानसंपन्न आर्य हे पराभव जाणून कल्याणप्रद लोकाला जातो ||२५||

|| पराभवसुत्तं निट्ठितं ||
. . .