लघुपाठ
धर्मानंद कोसंबी Updated: 15 April 2021 07:30 IST

लघुपाठ : मेत्तसुत्तं 2

धर्मानंद कोसंबी लिखित बुद्ध साहित्य

मेत्तसुत्तं 1   दुतियं मेत्तसुत्तं

न परो परं निकुब्बेथ नितिमञ्ञेथ कत्थचि नं कश्चि ||
व्यरोसना पटिघसञ्ञा ना़ञ्ञमञ्ञस्स दुक्खमिच्छेय्य||६||

ते परस्परांला न ठकवोत, कोठेंहि कोणाचाहि अपमान न करोत, क्रोधानें आणि द्वेषबुद्धीनें परस्परांला दु:ख देण्याची  इच्छा न धरोंत ||६||

माता यथा नियं पुत्तं आयुसा एकपुत्तमनुरक्खे ||
एवं पि सब्बभूतेसु मानसं भावये अपरिमाणं ||७||


आई जशी आपल्या एकुलत्या एक औरस पुत्राचें आपले आयुष्य खर्ची घालून देखील संरक्षण करते, त्याप्रमाणे सर्व प्राण्यांविषयीं अमर्याद प्रेम धरावें ||७||

मेत्तं च सब्बलोकस्मिं मानसं भावये अपरिमाणं |
उद्धं अधो च तिरियं च असंबाधं अवेरं असपत्तं ||८||

सर्व लोकांविषयीं वर, खाली आणि चोहोंकडे, असंबाध, अवैर, असपत्न मैत्रीची भावना आपल्या मनांत वाढवावी ||८||

तिट्ठं चरं निसिन्नो वा सयानो वा यावतस्स विगतमिद्धो |
एतं सतिं अधिट्ठेय्य ब्रह्ममेतं विहारं इधमाहु ||९||

उभा असतां, चालत असतां, बसला असतां,  किंवा अंथरुणावर पडला असतां जागरूक राहावें, व ही (मैत्रीची) स्मृति कायम ठेवावी | हिला इहलोकींचा ब्रह्मविहार असें म्हणतात ||९||

दिट्ठिश्च अनुपगम्म सीलवा दस्सनेन संपन्नो |
कामेसु विनेय्य गेधं व हि जातु गब्भसेय्यं पुनरेती ति ||१०||

आणि सभ्यक् दृष्टीचा यथार्थया अंगीकार करून शीलावान् आणि ज्ञानसंपन्न होऊन आणि विषयांचा लोभ सोडून देऊन तो पुनरपि गर्भवास भोगीत नाहीं ||१०||

||मेत्तसुत्तं निट्ठितं||
. . .