मीराबाई के भजन
मीराबाई Updated: 15 April 2021 07:30 IST

मीराबाई के भजन : पायो जी म्हे तो राम रतन धन पायो

मीराबाई के भजन

आज मोहिं लागे वृन्दावन नीको   राणोजी रूठे तो म्हारो कांई करसी म्हे तो गोविन्दरा गुण गास्यां हे माय

पायो जी म्हे तो राम रतन धन पायो॥ टेक॥

वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु किरपा कर अपनायो॥

जनम जनम की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो॥

खायो न खरच चोर न लेवे दिन-दिन बढ़त सवायो॥

सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो॥

मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जश गायो॥
. . .