भजन
संकलित Updated: 15 April 2021 07:30 IST

भजन : हमें नन्द नन्दन मोल लियो

भजन

हे गोविन्द राखो शरन   राधा रास बिहारी मोरे मन में आन समाये

हमें नन्द नन्दन मोल लियो
मोल लियो, मोल लियो ||

जम की भाँति
काठि मुख रायो
अभय अजात कियो ||

सब कोउ कहत
गुलाम श्याम को
सुनत सिरात हियो ||

सूरदास प्रभुजू को चेरो
(मैं तो) जूठन खाय जियो ||

. . .