भजन
संकलित Updated: 15 April 2021 07:30 IST

भजन : राम बोलो राम

भजन

रामहि राम बस रामहि राम   हरि तुम हरो जन की भीर

राम, बोलो राम, बोलो राम ।
राम, बोलो राम, बोलो राम ॥

राम नाम मुद मंगलकारी ।
विघ्न हरे सब पातक हारी ॥

राम, बोलो राम, बोलो राम ।
राम, बोलो राम, बोलो राम ॥

. . .