श्रीसंतएकनाथ गाथा - भाग पहिला
Shivam Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीसंतएकनाथ गाथा - भाग पहिला : नामपाठफल - अभंग १२८२ ते १३२३

श्रीसंतएकनाथ महाराजांची गाथा म्हणजे श्रीकृष्णाच्या अवताराचे मनोवेधक वर्णन.

नामपाठ - अभंग १२७३ ते १२८१   नामपाठमार्ग - अभंग १३२४ ते १३५०

१२८२

नामपाठ सदा एकांती जो करी । भुक्तिमुक्ती चारी घरीं त्याच्या ॥१॥

न लगे साधन व्युप्तत्ति पसारा । नामपाठ बरा संतसंगे ॥२॥

जनार्दनाचा एका नामपाठें निका । तारिले जडलोकां नामपाठें ॥३॥

१२८३

नामपाठ अंडज जारज स्वेदज । उद्भिज देख चार योनी ॥१॥

नामपाठ प्रेमें गाय तूं आवडीं । तुटेल सांकडीं कर्म धर्म ॥२॥

जनार्दनाचा एक नामपाठीं निका । तोडियेली शाखा द्वैताची ते ॥३॥

१२८४

नामपाठ जया नाही पैं सर्वथा । तयासी तत्त्वतां यमदंड ॥१॥

मारिती तोडिती यमाचे ते दूत । नामपाठीं चित्त कां रें नेणें ॥२॥

जनार्दनाचा एका सांगे सर्व लोकां । नामपाठ घोका आळस नका ॥३॥

१२८५

नामपाठ वर्म सोपें आहे जाणा । चिंती नारायणा नामपाठें ॥१॥

अष्टांग योग साधनें वरिष्ठ । नामपाठेंविण कष्ट होतीं जना ॥२॥

जनार्दनाचा एका करी विनवणी । नामपाठ निर्वाणीं शस्त्र आहे ॥३॥

१२८६

नामपाठ युक्ति जगीं सोपी जाणा । म्हणोनि नारायण आठवावें ॥१॥

नामपाठ सोपा नामपाठ सोपा । जन्ममरण खेपा दुर होती ॥२॥

जनार्दनाचा एका आवडीनें गाये । नाशिवंत पाहें शरीर आहे ॥३॥

१२८७

नामपाठ गाये धन्य तो संसारीं । काय त्याची थोरी वानूं जगीं ॥१॥

तयाचे चरणीं माझा दंडवत । नामपाठ गात सर्वभावें ॥२॥

जनार्दनाचा एका नामपाठ भावें । अखंड गात आहे जीवेंभावें ॥३॥

१२८८

नामपाठ गाय सदा नामपाठ गाय । धन्य त्याची माय त्रिभुवनीं ॥१॥

ब्रह्मादिक वंदिती शिवादिक ध्याती । नामपाठ कीर्ति मुखीं गातां ॥२॥

एका जनार्दनीं साराचें हें सार । नामपाठ निर्धार केला जगीं ॥३॥

१२८९

नामपाठ सत्ता सर्वां वरिष्ठाता । यमधर्म माथां वंदी पाय ॥१॥

ऐसा नामपाठ भक्तियुक्त गाय । पुनरपि नये संसारासी ॥२॥

जनार्दनाचा एका सांगतसे फुका । नामपाठ घोका जीवेंभावें ॥३॥

१२९०

नामपाठ जागीं सोपें तें साधन । म्हणोनि वर्णन वैष्णव करिती ॥१॥

आनंदे नाचती टाळी वाजविती । नामपाठ गाती सर्वभावें ॥२॥

जनार्दनाचा एक भुलला नामपाठीं । म्हणोनि वैकुंठी घर केलें ॥३॥

१२९१

नामपाठ सोपा हरावया पापें । आणीक संकल्प न करी दुजा ॥१॥

नामपाठें सिद्धि नामपाठें सिद्धि । तुटेल उपाधी नामपाठें ॥२॥

जनार्दनाचा एक गात नाचत । नामपाठ करीत सर्वकाळ ॥३॥

१२९२

नामपाठ करितां काळ वेळ नाहीं । उच्चारुनी पाहीं सर्वकाळ ॥१॥

सर्वभावें नामपाठ तूं गाये । आणिक न करी काय साधन तें ॥२॥

जनार्दनाचा एक भुलता नामपाठीं । आणिक न करी गोष्टी नामविण ॥३॥

१२९३

नामपाठ सोपा भोळ्या भाविकांसी । मत वादीयांसी न रुचे नाम ॥१॥

नवज्वरिता दुग्ध प्राण जाय तत्त्वतां । अभाविकांसी सर्वथा गति तेंची ॥२॥

जनार्दनाचा एक सांगे प्रेमभावें । आदरें तें गावें नामपाठ ॥३॥

१२९४

गाय नामपाठ न करीं आळस । हातां येईल सौरस इच्छिलें तें ॥१॥

न करी आळस आलिया संसारीं । नामपाठ निरंतरीं गाय सदा ॥२॥

जनार्दनाचा एक प्रेमें विनटला । नामपाठें झाला कृतकृत्य ॥३॥

१२९५

नामपाठ करितां जाईल पैं चिंता । मोक्ष सायुज्यता हातां येई ॥१॥

म्हणोनि सोपें वर्म सांगतसे तुज । नामपाठ गुज जपें सदा ॥२॥

जनार्दनाचा एक कुर्वंडी करुनी । लोळत चरणीं संताचिया ॥३॥

१२९६

नामपाठें होय शुद्ध तें शरीर । आणिक विचार न करी कांहीं ॥१॥

नामपाठ भोळे नामपाठ भोळे । शंकर तो लोळे स्मशानीं तो ॥२॥

जनार्दनाचा एका प्रचीत घेउनी । नामपाठ वचनी जपतसे ॥३॥

१२९७

नामपाठ जपे भोळा महादेव । देवाधि देव वंदी तया ॥१॥

विष तें अमृत नामपाठें झाले । दैन्य दुःख गेलें नाम जपतां ॥२॥

जनार्दनाचा एका उभारुनि बाह्या । नामपाठ गाय सर्वकाळ ॥३॥

१२९८

शास्त्रवेत्ते ज्ञानी नामपाठ गाती । तेणें तयां विश्रांती सर्वकाळ ॥१॥

पुराणें वदती नाम पाठ कीर्ती । व्यासादिकीं निश्चितीं नेम केला ॥२॥

जनार्दनाचा एका सांगतसे गुज । नामपाठ निज जपे जना ॥३॥

नामापाठफल प्राप्त झालेले भक्त

१२९९

नामपाठें गणिका नेली मोक्षपदा । नामपाठें प्रल्हादा सुख झालें ॥१॥

नामपाठें ध्रुव अढळपदीं बैसें । नारद नाचतसे नामपाठे ॥२॥

जनार्दनाचा एक सांगे अनुभव । नामपाठ सर्व जपा आधी ॥३॥

१३००

नामपाठे भक्ति हनुमंतें केली । सेवा रुजू झाली देवा तेणें ॥१॥

नामपाठें शक्ति अद्‌भुत ये अंगी । धन्य झाला जगीं कपीनाथ ॥२॥

जनार्दनाचा एका सेवोनि आदरें । नामपाठ स्मरे सर्व काळ ॥३॥

१३०१

नामपाठें नक्र तारिला निर्धारें । गजेंद्र उद्धरे नामपाठे ॥१॥

तरले तरले नामेंचि तरले । वैकुंठासी नेले नामपाठें ॥२॥

जनार्दनाचा एका जोडोनियां हात । नामपाठ गात संतापुढे ॥३॥

१३०२

नामपाठें नक्र तारिला निर्धारें । गर्जेंद्र उद्धरें नामपाठें ॥१॥

तरले तरले नामेंचि तरले । वैकुंठासी नेले नामपाठें ॥२॥

जनार्दनाचा एका जोडोनियां हात । नामपाठ गात संतापुढें ॥३॥

१३०३

नामपाठें तारिलें पतित उद्धरिले । धांवणे तें केलें पांडवांचें ॥१॥

पडतां सकंटीं नामपाठ गाय । द्रौपदींती माय तारियेली ॥२॥

जनार्दनाचा एक सांगतसे लोकां । नामपाठ फुका जपा आधीं ॥३॥

१३०४

नामपाठें सर्व मुक्तत्त्व साधिती । नामपाठें विरक्ति हातां येत ॥१॥

नामपाठें उद्धव तरला तरला । नामपाठें झाला शापमुक्त ॥२॥

जनार्दनाचा एका बोले लडिवाळ । नामपाठ काळ काळाचाही ॥३॥

१३०५

नामपाठें अक्रुर सर्व ब्रह्मारुप । भेदाभेद संकल्प मावळले ॥१॥

वंदी रजमाथां घाली लोटांगण । द्वैतांचे बंधन तुटोनी गेलें ॥२॥

जनार्दनाचा एका नामपाठें मुक्त । जालासे सतत संतचरणीं ॥३॥

१३०६

नामपाठें बिभीषण सर्वांस वरिष्ठ । वंश तो स्पष्ट देशोधडी ॥१॥

जाउनी शरण चिरंजीव झाला । नामपाठें धाला कल्पवरी ॥२॥

जनार्दनाचा एक मिरवी बडिवार । नामपाठ सार युगायुगीं ॥३॥

१३०७

नामपाठें भीष्में कामातें जिंकीलें । सार्थक पैं केलें विहिताचें ॥१॥

आदरें आवडी नामपाठ गावें । सर्वावरी होय सत्ता त्याची ॥२॥

जनार्दनाचा एक होउनी शरण । घाली लोटांगण संतचरणीं ॥३॥

१३०८

नामपाठें तरला चोखा तो महार । भावें सर्वेश्वर स्थापीं तया ॥१॥

नामपाठ करुनि कीर्ति केली जगीं । उपमा तें अंगीं वाढविली ॥२॥

जनार्दनाचा एक वर्णितो संतांसी । नित्य नामपाठासी अनुसरला ॥३॥

१३०९

नामपाठें गोरा कुंभार तरला । उद्धार तो झाला पूर्वजांचा ॥१॥

नामपाठ कीर्ति गाताती वैष्णव । धन्य तो अपूर्व नाममहिमा ॥२॥

जनार्दनाचा एका चरणरजरेण । नामपाठ संकीर्तन करा वेगीं ॥३॥

१३१०

नामपाठ प्रेमें सांवता तो गाये । हृदयकमळी वाहे नारायण ॥१॥

नामपाठ निका नामपाठ निका । खुर्पु लागे देखा देव त्यासी ॥२॥

जनार्दनाचा एका ऐकोनियां बोल । सांगत नवल संतापुढें ॥३॥

१३११

नामपाठें नामा शिंपी तो तरला तयाची देवाला आवड मोठी ॥१॥

जाऊनी जेवणें उच्छिष्ठ भक्षणें । नामपाठें देणें इच्छिलें तें ॥२॥

जनार्दनाचा एक सद्‍गदित होय । नामपाठ गाय आवडीनें ॥३॥

१३१२

नामपाठें जनाबाई बरोबरी । दळी कांडी हरि शेणी वेंची ॥१॥

भक्तांचे सकळ कार्य तें करणें । नये ऐसें उणें करी काम ॥२॥

जनार्दनाचा एक आवड पाहुनी । नाचतो कीर्तनीं नाम गाय ॥३॥

१३१३

नामपाठें आपण होय अनामिक । नामपाठें देख न म्हणे कांहीं ॥१॥

उंच नीच ज्ञाती न करी विचार । नामपाठें निर्धार ऐसा ज्याचा ॥२॥

जनार्दनाचा एका सर्वभावे देखा । नामपाठ निका गात असे ॥३॥

१३१४

नामपाठें ज्ञानियाची भिंत ओढी । भाविका तांतडी देव धांवे ॥१॥

बोलविला रेडा केलेंस कवित्व । नामपाठे मुक्त केलें जन ॥२॥

जनार्दनाचा एका लागतो चरणीं । जावे ओवाळीनी जन्मोजन्मीं ॥३॥

१३१५

नामपाठें सोपान समबुद्धि झाला । विश्रांती पावला संवत्सरीं ॥१॥

मुख्य ब्रह्मा तो नामपठ वंदी । इतर तरणे उपाधीपासोनियां ॥२॥

जनार्दनाचा एका कांही नेणें देखा । नामपाठें सुखा सुख झालें ॥३॥

१३१६

नामपाठें मुक्त मुक्ताई पैं झाली । हृदयीं आटली नामपाठें ॥१॥

देहादेहे सर्व निरसिले चार्‍हीं । नामपाठ वरी मुक्त झाले ॥२॥

जनार्दनाचा एका बोले करुणावचनीं । नामपाठ झणीं विसरुं नका ॥३॥

१३१७

नामपाठें निवृत्ति पावला विश्रांती । नामपाठें शांति कर्माकर्मीं ॥१॥

म्हणोनि प्रेमभावें नामपाठ गावें । आलिंगन द्यावें संतचरण ॥२॥

जनार्दनाचा एका चिंता नामपाठ । मोक्षमार्ग वाट सोपा जगा ॥३॥

१३१८

नामपाठ मच्छिद्र गोरक्षातें बोधी । तोडिली उपाधी चौदेहांची ॥१॥

नामपाठ मोक्ष मार्ग तो सर्वदा । वाचे गातां बाधा नोहे कांहीं ॥२॥

जनार्दनाचा एका द्वैताविरहित । नामपाठ गात सर्वभावें ॥३॥

१३१९

नामपाठें गोरक्ष वोळगला गहिनी । दाविली उन्मनी सर्वकाळ ॥१॥

समाधि आसन सैरा ते बोल । नामपाठ मोल अभ्यासिलें ॥२॥

जनार्दनाचा एका नेणें तो उन्मनी । सदा संतचरणीं मिठी घाली ॥३॥

१३२०

नामपाठें गहिनी निवृत्ति वोळला । उघड तो केला परब्रह्मा ॥१॥

नामपाठ ब्रह्मा नामपाठ ब्रह्मा । आणिक नेणें कर्म वर्म नामेंविण ॥२॥

जनार्दनाचा एका सेवेसी नटला । नामपाठें केला जनार्दन ॥३॥

१३२१

नामपाठें निवृत्ति ज्ञानदेवा उपदेशी । ओहं सोहं कोहं साक्षी केले ॥१॥

तिन्हीपरता बोध तयासी बोधिला । नामपाठें झाला शांतरुप ॥२॥

जनार्दनाचा एक गमोनी मनासी । लागतो चरणांसी जनार्दना ॥३॥

१३२२

नामपाठें गुण झाले पैं त्रिगुण । अनाम लक्षण नामपाठें ॥१॥

सैरा सैराट धांवे जे वाटा । तयाच्या चेष्टा न चलती तेथें ॥२॥

जनार्दनाचा एका एकपणें बोधिला । जनार्दन वोळला कामधेनु ॥३॥

१३२३

नामपाठें क्रिया नामपाठें कर्म । नामपाठें वर्म हातां येत ॥१॥

तो हा सोपा योग नामपाठ वाचे । न करी सायासांचे वर्म कांहीं ॥२॥

जनार्दनाचा एका भक्तीसी भुलला । मोकळा मार्ग केला नामपाठें ॥३॥

नामपाठमार्ग-गीताज्ञानेश्वरीपाठ व एकाग्र मनानें अखंड नामोच्चार

. . .