श्रीसंतएकनाथ गाथा - भाग पहिला
Shivam Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीसंतएकनाथ गाथा - भाग पहिला : नामपाठ - अभंग १७११ ते १७३०

श्रीसंतएकनाथ महाराजांची गाथा म्हणजे श्रीकृष्णाच्या अवताराचे मनोवेधक वर्णन.

नामपाठ - अभंग १६९१ ते १७१०   नामपाठ - अभंग १७३१ ते १७५०

१७११

तुमच्या चरणींक मिठी । आतां तुटी न करावी ॥१॥

थोराचे जें थोरपण । तुम्हां करणें सहजची ॥२॥

मी पतीत दीन हीन । म्हणोनि शरण तुम्हांसी ॥३॥

पतीत पावन तुम्ही संत । एवढें आर्त पुरवा ॥४॥

एका जनार्दनीं शरण । त्याचे चुकवा जन्ममरण ॥५॥

१७१२

ऐकोनी कीर्ति उदार संत । आला धांवत शरण ॥१॥

सांभाळावे सांभाळावें । सांभाळावें अनाथा ॥२॥

धरुनियां हाती हात । ठेवा मस्तकीं निवांत ॥३॥

एका जनार्दनीं एकपण । एका भावें आलों शरण ॥४॥

१७१३

संतचरणीं जीवभाव । ठेविला देह विसर ॥१॥

आतां तुम्हीं उपेक्षिल्यावरी । कोण वानील तुमची थोरी ॥२॥

बहु जाहलों कासावीस धरली कास आदरें ॥३॥

एका जनार्दनीं परता । करितां लाज येई माथां ॥४॥

१७१४

संतचरणीं विश्वास । धरुनी राहिलों रात्रंदिवस ॥१॥

मज दीना सांभाळावें । हेंचि मागें जीवेंभिव ॥२॥

धनवित्ता चाड नाहीं । सेवा सुखें माज द्यावी ॥३॥

एका जनार्दनीं अपुला । एका एकपणें अंकिला ॥४॥

१७१५

पुरवा माझी एवढी आस । करा निजदास संतांचा ॥१॥

इच्छा पुरवा मनीचा हेत । सभाग्य संत दाखवा ॥२॥

आणिक मागणें तें नाहीं । दुजा नाहीं आठव नको ॥३॥

घालीन लोळणीं । संतचरणा निशिदिणीं ॥४॥

परलोकीचे तारुं । एका निर्धारु जनार्दनीं ॥५॥

१७१६

देहतापें तापलों भारीं । संताघईं मागतसें ॥१॥

मज द्या कांहो जीवन । जेणें जीवाचें समाधान ॥२॥

एक जनार्दनीं सवें । सुखसागराची घातली पोहे ॥३॥

१७१७

मायबाप तुम्ही संत । मी पतित कींव भाकी ॥१॥

करा माझें समाधान । अभय वचन देउनी ॥२॥

मागें तारिलें सकळ । उत्तम अधम चांडाळ ॥३॥

तोचि आहे अनुभव । म्हणोनि कींव भाकितसे ॥४॥

एका जनार्दनीं शरण । मज पावन करावें ॥५॥

१७१८

संताचिये पायीं । भावे ठेविलीआं म्यां डोई ॥१॥

करा माझे समाधान । आलों पतीत शरण ॥२॥

आपुलिया सेवे । माझे संकल्प वेचावे ॥३॥

एका जनार्दनीं तुमचा दास । पुरवा आस माझी ॥४॥

१७१९

तुम्हीं तंव उदार मायबाप संत । करावें कृतार्थ मजलागीं ॥१॥

ठेवा माथां हात वंदुं पायवाणी । आणिक दुजें मनीं नाहें कांहीं ॥२॥

गुण दोष याती न पहा कारण । करितो भजन निशिदिनीं ॥३॥

एका जनार्दनीं तयाचा मी दास । एवढीची आस पायी मिठी ॥४॥

१७२०

फार बोलूं काय वांया । जाणवेल पाया चित्त माझें ॥१॥

धन्य धन्य तुम्ही संत । कॄपावंत संसारीं ॥२॥

उत्तीर्णपणें मज दासा । पुरवा इच्छा कृपाळुवा ॥३॥

शरण एका जनार्दनीं । कृपा करुना तुम्हीं संत ॥४॥

१७२१

रवि न लपेचि अंधारीं । तैशी तुमची जगीं थोरी ॥१॥

कृपावंत तुम्ही संत । यावरी हेत दुजा नाहीं ॥२॥

एका जनार्दनीं शरण । संत परिपुर्ण दयाळू ॥३॥

१७२२

धन्य आज दिन संतदरुशनाचा । अनंत जन्मांचा शीण गेला ॥१॥

मज वाटे त्यासी आलिंगन द्यावे । कदा न सोडावे चरण त्याचे ॥२॥

त्रिविध तापांची जाहली बोळवण । देखिल्या चरण वैष्णवांचे ॥३॥

एका जनार्दनीं घडो त्यांचा संग । न व्हावा वियोग माझ्या चित्ता ॥४॥

१७२३

संताच्या विभुती जगासी उपदेश । देताती सौरस सर्वभावें ॥१॥

परिसाचे परी करिती उपकार । कामधेनु कल्पतरुवर त्यासी वंद्य ॥२॥

एका जनार्दनीं सर्वामाजी श्रेष्ठ । संत ते वरिष्ठ वंदू आम्हीं ॥३॥

१७२४

संत आमुचे देव संत आमुचें भाव । आमुचें गौरव संत सर्व ॥१॥

वेदशास्त्रा पुराण मंत्रादि साधन । संतसेवा ध्यान आम्हां धन्य ॥२॥

योगयाग व्रत साधन पसर । संतांठायीं आदर हेंचि बरें ॥३॥

जनीं जनार्दन संतसेवा जाण । एका जनार्दन तोचि धन्य ॥४॥

१७२५

संतसमागमें सुखाची ते राशी । म्हणोनि पायांपाशीं सलगी केली ॥१॥

वंदूं चरणरज घालूं लोटांगण । अभय तें दान संत देती ॥२॥

पंचमहापातकी विश्वास घातकी । ऐशींयासी निकी संतसेवा ॥३॥

एक जनार्दनीं संतांचा मी दास । अनन्य पायांस न विसंबें ॥४॥

१७२६

सायासाचा न करी सोस । एक आंस संतचरणी ॥१॥

नावडे वैभव विलास मनीं । अनुदिनीं संतसेवा ॥२॥

पेमें प्रेम दुणावलें । सुख जाहलें सुखासी ॥३॥

एका जनार्दनीं शरण । संतचरण वंदी माथां ॥४॥

१७२७

संतसुखसागरीं । बुडी दिधली निर्धारी । भव दुःख हरी । संतनामें ॥१॥

ऐसा संताचा महिमा । नाहीं द्यावय उपमा । ब्रह्मासुखधामा । पुढें नाचे ॥२॥

बोलती तें वचन साचें । नाहीं बोलणें असत्याचें । नामीं पेम जायाचें । जडोनि ठेलें ॥३॥

कृपावंत संत । दीन तारिले त्वरित । एका जनार्दनीं मात । श्रवण मज झालीं ॥४॥

१७२८

तुम्हीं संतजन । माझें ऐका हो वचन ॥१॥

करा कृपा मजवरी । एकदां दाखवा तो हरी ॥२॥

आहे तुमचे हातीं । म्हणोनि येतो काकुळती ॥३॥

एका जनार्दनीं म्हणे थारा । संतीं द्यावा मज पामरा ॥४॥

१७२९

जाहली भाग्याची उजरी । संतसेवा निरंतरी ॥१॥

हेंचि मज वाटे गोमटें । येणें भवभ्रम फिटे ॥२॥

करिता सावकाश ध्यान । होय मनाचें उन्मन ॥३॥

एका जनार्दनीं संत । सदा शांत अंतरीं ॥४॥

१७३०

आजी सुदिन आम्हांसी । संतसंग कैवल्यराशी ॥१॥

हेंचि आमुचें साधन । आणिक नको आम्हां पठण ॥२॥

वेदश्रुति पुराण मत । संतसेवा तें सांगत ॥३॥

जाणोनि विश्वासलों मनीं । शरण एका जनार्दनीं ॥४॥

. . .