सहस्रनामावली
संकलित Updated: 15 April 2021 07:30 IST

सहस्रनामावली : श्रीराम सहस्त्रनामावलिः

हिंदू देवी देवतांची एक हजार नावे म्हणजेच सहस्त्रनामावली. हिंदू धर्मिय रोज सकाळी संध्याकाळी या नावांचा जप करतात.

श्री वेङ्कटेश्वर सहस्रनामावली  

1. ॐ राजीवलोचनाय नमः ।
2. ॐ श्रीमते नमः ।
3. ॐ श्रीरामाय नमः ।
4. ॐ  रघुपुंगवाय नमः ।
5. ॐ राभद्राय नमः ।
6. ॐ सदाचारय नमः ।
7. ॐ राजेन्द्राय नमः ।
8. ॐ जानकीपतये नमः ।
9. ॐ अग्रगण्याय नमः ।
10. ॐ वरेण्याय नमः ।
11. ॐ वरदाय नमः ।
12. ॐ परमेश्वराय नमः ।
13. ॐ जनार्दनाय नमः ।
14. ॐ जितामित्राय नमः ।
15. ॐ परार्थैकप्रयोजनाय नमः ।
16. ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः ।
17. ॐ दान्ताय नमः ।
18. ॐ शत्रुजिते नमः ।
19. ॐ शत्रुतापनाय नमः ।
20. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
21. ॐ सर्वदेवादये नमः ।
22. ॐ शरण्याय नमः ।
23. ॐ वालिमर्दनाय नमः ।
24. ॐ ज्ञानभाव्याय नमः ।
25. ॐ अपरिच्छेद्याय नमः ।
26. ॐ वाग्मिने नमः ।
27. ॐ सत्यव्रताय नमः ।
28. ॐ शुचये नमः ।
29. ॐ ज्ञानगम्याय नमः ।
30. ॐ दृढप्रज्ञाय नमः ।
31. ॐ खरध्वंसिने नमः ।
32. ॐ प्रतापवते नमः ।
33. ॐ द्युतिमते नमः ।
34. ॐ आत्मवते नमः ।
35. ॐ वीराय नमः ।
36. ॐ जितक्रोधाय नमः ।
37. ॐ अरिमर्दनाय नमः ।
38. ॐ विश्वरुपाय नमः ।
39. ॐ विशालाक्षाय नमः ।
40. ॐ प्रभवे नमः ।
41. ॐ परिवृढाय नमः ।
42. ॐ दृढाय नमः ।
43. ॐ ईशाय नमः ।
44. ॐ खड्गधराय नमः ।
45. ॐ श्रीमते नमः ।
46. ॐ कौसलेयाय नमः ।
47. ॐ अनसूयकाय नमः ।
48. ॐ विपुलांसाय नमः ।
49. ॐ महोरस्काय नमः ।
50. ॐ परमेष्ठिने नमः ।
51. ॐ परायणाय नमः ।
52. ॐ सत्यव्रताय नमः ।
53. ॐ सत्यसन्धाय नमः ।
54. ॐ गुरवे नमः ।
55. ॐ परमधार्मिकाय नमः ।
56. ॐ लोकज्ञाय नमः ।
57. ॐ लोकवन्द्याय नमः ।
58. ॐ लोकात्मने नमः ।
59. ॐ लोककृते नमः ।
60. ॐ परस्मै नमः ।
61. ॐ अनादये नमः ।
62. ॐ भगवते नमः ।
63. ॐ सेव्याय नमः ।
64. ॐ जितमायाय नमः ।
65. ॐ रघूद्वहाय नमः ।
66. ॐ रामाय नमः ।
67. ॐ दयाकराय नमः ।
68. ॐ दक्षाय नमः ।
69. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
70. ॐ सर्वपावनाय नमः ।
71. ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
72. ॐ नीतिमते नमः ।
73. ॐ गोप्त्रे नमः ।
74. ॐ सर्वदेवमयाय नमः ।
75. ॐ हरये नमः ।
76. ॐ सुन्दराय नमः ।
77. ॐ पीतवाससे नमः ।
78. ॐ सूत्रकाराय नमः ।
79. ॐ पुरातनाय नमः ।
80. ॐ सौम्याय नमः ।
81. ॐ महर्षये नमः ।
82. ॐ कोदण्डिने नमः ।
83. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
84. ॐ सर्वकोविदाय नमः ।
85. ॐ कवये नमः ।
86. ॐ सुग्रीववरदाय नमः ।
87. ॐ सर्वपुण्याधिकप्रदाय नमः ।
88. ॐ भव्याय नमः ।
89. ॐ जितारिषड्वर्गाय नमः ।
90. ॐ महोदराय नमः ।
91. ॐ अघनाशनाय नमः ।
92. ॐ सुकीर्तये नमः ।
93. ॐ आदिपुरूषाय नमः ।
94. ॐ कान्ताय नमः ।
95. ॐ पुण्यकृतागमाय नमः ।
96. ॐ अकल्मषाय नमः ।
97. ॐ चतुर्बाहवे नमः ।
98. ॐ सर्वावासाय नमः ।
99. ॐ दुरासदाय नमः ।
100. ॐ स्मितभाषिणे नमः ।
101. ॐ निवृत्तात्मने नमः ।
102. ॐ स्मृतिमते नमः ।
103. ॐ वीर्यवते नमः ।
104. ॐ प्रभवे नमः ।
105. ॐ धीराय नमः ।
106. ॐ दान्ताय नमः ।
107. ॐ घनश्यामाय नमः ।
108. ॐ सर्वायुधविशारदाय नमः ।
109. ॐ अध्यात्मयोगनिलयाय नमः ।
110. ॐ सुमनसे नमः ।
111. ॐ लक्ष्मणाग्रजाय नमः ।
112. ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः ।
113. ॐ शूराय नमः ।
114. ॐ सर्वयज्ञफलप्रदाय नमः ।
115. ॐ यज्ञस्वरूपिणे नमः ।
116. ॐ यज्ञेशाय नमः ।
117. ॐ जरामरणवर्जिताय नमः ।
118. ॐ वर्णाश्रमकराय नमः ।
119. ॐ वर्णिने नमः ।
120. ॐ शत्रुजिते नमः ।
121. ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
122. ॐ विभीषणप्रतिष्ठात्रे नमः ।
123. ॐ परमात्मने नमः ।
124. ॐ परात्परस्मै नमः ।
125. ॐ प्रमाणभूताय नमः ।
126. ॐ दुर्ज्ञेयाय नमः ।
127. ॐ पूर्णाय नमः ।
128. ॐ परपुरन्जयाय नमः ।
129. ॐ अनन्तदृष्टये नमः ।
130. ॐ आनन्दाय नमः ।
131. ॐ धनुर्वेदाय नमः ।
132. ॐ धनुर्धराय नमः ।
133. ॐ गुणाकराय नमः ।
134. ॐ गुणश्रेष्ठाय नमः ।
135. ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ।
136. ॐ अभिवन्द्याय नमः ।
137. ॐ महाकायाय नमः ।
138. ॐ विश्वकर्मणे नमः ।
139. ॐ विशारदाय नमः ।
140. ॐ विनीतात्मने नमः ।
141. ॐ वीतरागाय नमः ।
142. ॐ तपस्वीशाय नमः ।
143. ॐ जनेश्वराय नमः ।
144. ॐ कल्याणप्रकृतये नमः ।
145. ॐ कल्पाय नमः ।
146. ॐ सर्वेशाय नमः ।
147. ॐ सर्वकामदाय नमः ।
148. ॐ अक्षयाय नमः ।
149. ॐ पुरुषाय नमः ।
150. ॐ साक्षिणे नमः ।
151. ॐ केशवाय नमः ।
152. ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
153. ॐ लोकाध्यक्षाय नमः ।
154. ॐ महामायाय नमः ।
155. ॐ विभीषणवरप्रदाय नमः ।
156. ॐ आनन्दविग्रहाय नमः ।
157. ॐ ज्योतिषे नमः ।
158. ॐ हनुमत्प्रभवे नमः ।
159. ॐ अव्ययाय नमः ।
160. ॐ भ्राजिष्णवे नमः ।
161. ॐ सहनाय नमः ।
162. ॐ भोक्त्रे नमः ।
163. ॐ सत्यवादिने नमः ।
164. ॐ बहुश्रुताय नमः ।
165. ॐ सुखदाय नमः ।
166. ॐ कारणाय नमः ।
167. ॐ कर्त्रे नमः ।
168. ॐ भवबन्धविमोचनाय नमः ।
169. ॐ देवचूडामणये नमः ।
170. ॐ नेत्रे नमः ।
171. ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
172. ॐ ब्रह्मवर्धनाय नमः ।
173. ॐ संसारोत्तारकाय नमः ।
174. ॐ रामाय नमः ।
175. ॐ सर्वदुःखविमोक्षकृते नमः ।
176. ॐ विद्वत्तमाय नमः ।
177. ॐ विश्वकर्त्रे नमः ।
178. ॐ विश्वहर्त्रे नमः ।
179. ॐ विश्वकृते नमः ।
180. ॐ नित्याय नमः ।
181. ॐ नियतकल्याणाय नमः ।
182. ॐ सीताशोकविनाशकृते नमः ।
183. ॐ काकुत्स्थाय नमः ।
184. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
185. ॐ विश्वामित्रभयापहाय नमः ।
186. ॐ मारीचमथनाय नमः ।
187. ॐ रामाय नमः ।
188. ॐ विराधवधपण्डिताय नमः ।
189. ॐ दुस्स्वन्पनाशनाय नमः ।
190. ॐ रम्याय नमः ।
191. ॐ किरीटिने नमः ।
192. ॐ त्रिदशाधिपाय नमः ।
193. ॐ महाधनुषे नमः ।
194. ॐ महाकायाय नमः ।
195. ॐ भीमाय नमः ।
196. ॐ भीमपराक्रमाय नमः ।
197. ॐ तत्त्वस्वरूपिणे नमः ।
198. ॐ तत्त्वज्ञाय नमः ।
199. ॐ तत्त्ववादिने नमः ।
200. ॐ सुविक्रमाय नमः ।
201. ॐ भूतात्मने नमः ।
202. ॐ भूतकृते नमः ।
203. ॐ स्वामिने नमः ।
204. ॐ कालज्ञानिने नमः ।
205. ॐ महापटवे नमः ।
206. ॐ अनिर्विण्णाय नमः ।
207. ॐ गुणग्राहिणे नमः ।
208. ॐ निश्कलंकाय नमः ।
209. ॐ कलंकघ्ने नमः ।
210. ॐ स्वभावभद्राय नमः ।
211. ॐ शत्रुघ्नाय नमः ।
212. ॐ केशवाय नमः ।
213. ॐ स्थाणवे नमः ।
214. ॐ ईश्वराय नमः ।
215. ॐ भूतादये नमः ।
216. ॐ शम्भवे नमः ।
217. ॐ आदित्याय नमः ।
218. ॐ स्थविष्ठाय नमः ।
219. ॐ शाश्वताय नमः ।
220. ॐ ध्रुवाय नमः ।
221. ॐ कवचिने नमः ।
222. ॐ कुण्डलिने नमः ।
223. ॐ चक्रिणे नमः ।
224. ॐ खड्गिने नमः ।
225. ॐ भक्तजनप्रियाय नमः ।
226. ॐ अमृत्यवे नमः ।
227. ॐ जन्मरहिताय नमः ।
228. ॐ सर्वजिते नमः ।
229. ॐ सर्वगोचराय नमः ।
230. ॐ अनुत्तमाय नमः ।
231. ॐ अप्रमेयात्मने नमः ।
232. ॐ सर्वादये नमः ।
233. ॐ गुणसागराय नमः ।
234. ॐ समाय नमः ।
235. ॐ समात्मने नमः ।
236. ॐ समगाय नमः ।
237. ॐ जटामुकुटमण्डिताय नमः ।
238. ॐ अजेयाय नमः ।
239. ॐ सर्वभूतात्मने नमः ।
240. ॐ विष्वक्सेनाय नमः ।
241. ॐ महातपसे नमः ।
242. ॐ लोकाध्यक्षाय नमः ।
243. ॐ महाबाहवे नमः ।
244. ॐ अमृताय नमः ।
245. ॐ वेदवित्तमाय नमः ।
246. ॐ सहिष्णवे नमः ।
247. ॐ सन्दतये नमः ।
248. ॐ शास्त्रे नमः ।
249. ॐ विश्वयोनये नमः ।
250. ॐ महाद्युतये नमः ।
251. ॐ अतीन्द्राय नमः ।
252. ॐ अतीन्द्राय नमः ।
253. ॐ प्रांशवे नमः ।
254. ॐ उपेन्द्राय नमः ।
255. ॐ वामनाय नमः ।
256. ॐ बलिने नमः ।
257. ॐ धनुर्वेदाय नमः ।
258. ॐ विधत्रे नमः ।
259. ॐ ब्रह्मणे नमः ।
260. ॐ विष्णवे नमः ।
261. ॐ शंकराय नमः ।
262. ॐ हंसाय नमः ।
263. ॐ मरीचये नमः ।
264. ॐ गोविन्दाय नमः ।
265. ॐ रत्नगर्भाय नमः ।
266. ॐ महामतये नमः ।
267. ॐ व्यासाय नमः ।
268. ॐ वाचस्पतये नमः ।
269. ॐ सर्वदर्पितासुरमर्दनाय नमः ।
270. ॐ जानकीवल्लभाय नमः ।
271. ॐ पूज्याय नमः ।
272. ॐ प्रकटाय नमः ।
273. ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः ।
274. ॐ सम्भवाय नमः ।
275. ॐ अतीन्द्रियाय नमः ।
276. ॐ वेद्याय नमः ।
277. ॐ अनिर्देशाय नमः ।
278. ॐ जाम्बवत्प्रभवे नमः ।
279. ॐ मदनाय नमः ।
280. ॐ मथनाय नमः ।
281. ॐ व्यापिने नमः ।
282. ॐ विश्वरुपाय नमः ।
283. ॐ निरञ्जनाय नमः ।
284. ॐ नारायणाय नमः ।
285. ॐ अग्रण्ये नमः ।
286. ॐ साधवे नमः ।
287. ॐ जटायुप्रीतिवर्धनाय नमः ।
288. ॐ नैकरूपाय नमः ।
289. ॐ जगन्नाथाय नमः ।
290. ॐ सुरकार्यहिताय नमः ।
291. ॐ स्वभुवे नमः ।
292. ॐ जितक्रोधय नमः ।
293. ॐ जितारातये नमः ।
294. ॐ प्लवगाधिपराज्यदाय नमः ।
295. ॐ वसुदाय नमः ।
296. ॐ सुभुजाय नमः ।
297. ॐ नैकमायाय नमः ।
298. ॐ भव्यप्रमोदनाय नमः ।
299. ॐ चण्डांशवे नमः ।
300. ॐ सिद्धिदाय नमः ।
301. ॐ कल्पाय नमः ।
302. ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ।
303. ॐ अगदाय नमः ।
304. ॐ रोगहर्त्रे नमः ।
305. ॐ मन्त्रज्ञाय नमः ।
306. ॐ मन्त्राभावनाय नमः ।
307. ॐ सौमित्रिवत्सलाय नमः ।
308. ॐ धुर्याय नमः ।
309. ॐ व्यक्ताव्यक्तस्वरुपधृते नमः ।
310. ॐ वसिष्ठाय नमः ।
311. ॐ ग्रामण्ये नमः ।
312. ॐ श्रीमते नमः ।
313. ॐ अनुकूलाय नमः ।
314. ॐ प्रियंवदाय नमः ।
315. ॐ अतुलाय नमः ।
316. ॐ सात्त्विकाय नमः ।
317. ॐ धीराय नमः ।
318. ॐ शरासनविशारदाय नमः ।
319. ॐ ज्येष्ठाय नमः ।
320. ॐ सर्वगुणोपेताय नमः ।
321. ॐ शक्तिमते नमः ।
322. ॐ ताटकान्तकाय नमः ।
323. ॐ वैकुण्ठाय नमः ।
324. ॐ प्राणिनां प्राणाय नमः ।
325. ॐ कमठाय नमः ।
326. ॐ कमलापतये नमः ।
327. ॐ गोवर्धनधराय नमः ।
328. ॐ मत्स्यरूपाय नमः ।
329. ॐ कारुण्यसागराय नमः ।
330. ॐ कुम्भकर्णप्रभेत्त्रे नमः ।
331. ॐ गोपिगोपालसंवृताय नमः ।
332. ॐ मायाविने नमः ।
333. ॐ व्यापकाय नमः ।
334. ॐ व्यापिने नमः ।
335. ॐ रैणुकेयबलापहाय नमः ।
336. ॐ पिनाकमथनाय नमः ।
337. ॐ वन्द्याय नमः ।
338. ॐ समर्थाय नमः ।
339. ॐ गरुडध्वजाय नमः ।
340. ॐ लोकत्रायाश्रयाय नमः ।
341. ॐ लोकचरिताय नमः ।
342. ॐ भरताग्रजाय नमः ।
343. ॐ श्रीधराय नमः ।
344. ॐ सन्दतये नमः ।
345. ॐ लकसाक्षिणे नमः ।
346. ॐ नारायणाय नमः ।
347. ॐ बुधाय नमः ।
348. ॐ मनोवेगिने नमः ।
349. ॐ मनोरूपिणे नमः ।
350. ॐ पूर्णाय नमः ।
351. ॐ पुरुषपुंगवाय नमः ।
352. ॐ यदुश्रेष्ठाय नमः ।
353. ॐ यदुपतये नमः ।
354. ॐ भूतावासाय नमः ।
355. ॐ सुविक्रमाय नमः ।
356. ॐ तेजोधराय नमः ।
357. ॐ धराधाराय नमय: ।
358. ॐ चतुर्मूर्तये नम: ।
359. ॐ महानिधये नम: ।
360. ॐ चाणूरमर्दनाय नम: ।
361. ॐ दिव्याय नम: ।
362. ॐ शान्ताय नम: ।
363. ॐ भरतवन्दिताय नम: ।
364. ॐ शब्दातिगाय नम: ।
365. ॐ गभीरात्मने नम: ।
366. ॐ कोमलांगाय नम: ।
367. ॐ प्रजागराय नम: ।
368. ॐ लोकगर्भाय नम: ।
369. ॐ शोषशायिने नम: ।
370. ॐ क्षीराब्धिनिलयाय नमः ।
371. ॐ अमलाय नम: ।
372. ॐ आत्मयोनये नम: ।
373. ॐ अदीनात्मने नम: ।
374. ॐ सहस्त्राक्षाय नम: ।
375. ॐ सहस्त्रपदे नम: ।
376. ॐ अमृतांशवे नम: ।
377. ॐ महागर्भाय नम: ।
378. ॐ निवृत्तविषयस्पृहाय नमः ।
379. ॐ त्रिकालज्ञाय नमः ।
380. ॐ मुनये नमः ।
381. ॐ साक्षिणे नमः ।
382. ॐ विहायसगतये नमः ।
383. ॐ कृतिने नमः ।
384. ॐ पर्जन्याय नमः ।
385. ॐ कुमुदाय नमः ।
386. ॐ भूतावासाय नमः ।
387. ॐ कमललोचनाय नमः ।
388. ॐ श्रीवत्सवक्षसे नमः ।
389. ॐ श्रीवासाय नमः ।
390. ॐ वीरन्घे नमः ।
391. ॐ लक्ष्मणाग्रजाय नमः ।
392. ॐ लोकाभिरामाय नमः ।
393. ॐ लोकारिमर्दनाय नमः ।
394. ॐ सेवकप्रियाय नमः ।
395. ॐ सनातनतमाय नमः ।
396. ॐ मेघश्यामलाय नमः ।
397. ॐ राक्षसान्तकृते नमः ।
398. ॐ दिव्यायुधधराय नमः ।
399. ॐ श्रीमते नमः ।
400. ॐ अप्रमेयाय नमः ।
401. ॐ जितेन्द्रियाय नमः ।
402. ॐ भूदेववन्द्याय नमः ।
403. ॐ जनकप्रियकृते नमः ।
404. ॐ प्रपितामहाय नमः ।
405. ॐ उत्तमाय नमः ।
406. ॐ सात्त्विकाय नमः ।
407. ॐ सत्याय नमः ।
408. ॐ सत्यसन्धाय नमः ।
409. ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।
410. ॐ सुव्रताय नमः ।
411. ॐ सुलभाय नमः ।
412. ॐ सूक्ष्माय नमः ।
413. ॐ सुघोषाय नमः ।
414. ॐ सुखदाय नमः ।
415. ॐ सुधिये नमः ।
416. ॐ दामोदराय नमः ।
417. ॐ अच्युताय नमः ।
418. ॐ शार्गिंणे नमः ।
419. ॐ वामनाय नमः ।
420. ॐ मधुराधिपाय नमः ।
421. ॐ देवकीनन्दनाय नमः ।
422. ॐ शौरये नमः ।
423. ॐ शूराय नमः ।
424. ॐ कैटभमर्दनाय नमः ।
425. ॐ सप्ततालप्रभेत्त्रे नमः ।
426. ॐ मित्रावंशप्रवर्धनाय नमः ।
427. ॐ कालस्वरूपिणे नमः ।
428. ॐ कालात्मने नमः ।
429. ॐ कालाय नमः ।
430. ॐ कल्याणदाय नमः ।
431. ॐ कवये नमः ।
432. ॐ संवत्सराय नमः ।
433. ॐ ऋतवे नमः ।
434. ॐ पक्षाय नमः ।
435. ॐ अयनाय नमः ।
436. ॐ दिवसाय नमः ।
437. ॐ युगाय नमः ।
438. ॐ स्तव्याय नमः ।
439. ॐ विविक्ताय नमः ।
440. ॐ निर्लेपायः नमः ।
441. ॐ सर्वव्यापिने नमः ।
442. ॐ निराकुलाय नमः ।
443. ॐ अनादिनिधनाय नमः ।
444. ॐ सर्वलोकपूज्याय नमः ।
445. ॐ निरामयाय नमः ।
446. ॐ रसाय नमः ।
447. ॐ रसज्ञाय नमः ।
448. ॐ सारज्ञाय नमः ।
449. ॐ लोकसाराय नमः ।
450. ॐ रसात्मकाय नमः ।
451. ॐ सर्वदुःखातिगाय नमः ।
452. ॐ विद्याराशये नमः ।
453. ॐ परमगोचराय नमः ।
454. ॐ शेषाय नमः ।
455. ॐ विशेषाय नमः ।
456. ॐ विगतकल्मषाय नमः ।
457. ॐ रघुनायकाय नमः ।
458. ॐ वर्णश्रेष्ठाय नमः ।
459. ॐ वर्णवाह्याय नमः ।
460. ॐ वर्ण्याय नमः ।
461. ॐ वर्ण्यगुणोज्जवलाय नमः ।
462. ॐ कर्मसाक्षिणे नमः ।
463. ॐ अमरश्रेष्ठाय नमः ।
464. ॐ देवदेवाय नमः ।
465. ॐ सुखप्रदाय नमः ।
466. ॐ देवाधिदेवाय नमः ।
467. ॐ देवर्षये नमः ।
468. ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः ।
469. ॐ सर्वदेवमयाय नमः ।
470. ॐ चक्रिणे नमः ।
471. ॐ शार्गंपाणये नमः ।
472. ॐ रघूत्तमाय नमः ।
473. ॐ मनसे नमः ।
474. ॐ बुद्धयै नमः ।
475. ॐ अहंकाराय नमः ।
476. ॐ प्रकृत्यै नमः ।
477. ॐ पुरुषाय नमः ।
478. ॐ अव्ययाय नमः ।
479. ॐ अहल्यापावनाय नमः ।
480. ॐ स्वामिने नमः ।
481. ॐ पितृभक्ताय नमः ।
482. ॐ वरप्रदाय नमः ।
483. ॐ न्यायाय नमः ।
484. ॐ न्यायिने नमः ।
485. ॐ नयिने नमः ।
486. ॐ श्रीमते नमः ।
487. ॐ नयाय नमः ।
488. ॐ नगधराय नमः ।
489. ॐ ध्रुवाय नमः ।
490. ॐ लक्ष्मीविश्वम्भराभर्त्रे नमः ।
491. ॐ देवेन्द्राय नमः ।
492. ॐ बलिमर्दनाय नमः ।
493. ॐ वाणारिमर्दनाय नमः ।
494. ॐ यज्वने नमः ।
495. ॐ अनुत्तमाय नमः ।
496. ॐ मुनिसेविताय नमः ।
497. ॐ देवाग्रणये नमः ।
498. ॐ शिवध्यानतत्पराय नमः ।
499. ॐ परमाय नमः ।
500. ॐ परस्मै नमः ।
501. ॐ सामगेयाय नमः ।
502. ॐ प्रियाय नमः ।
503. ॐ अक्रूराय नमः ।
504. ॐ पुण्यकीर्तये नमः ।
505. ॐ सुलोचनाय नमः ।
506. ॐ पुण्याय नमः ।
507. ॐ पुण्याधिकाय नमः ।
508. ॐ पूर्वस्मै नमः ।
509. ॐ पूर्णाय नमः ।
510. ॐ पूरयित्रे नमः ।
511. ॐ रवये नमः ।
512. ॐ जटिलाय नमः ।
513. ॐ कल्मषध्वान्तप्रभय्जनविभावसवे नमः।
514. ॐ अव्यक्तलक्षणाय नमः ।
515. ॐ अव्यक्ताय नमः ।
516. ॐ दशास्यद्विपकेसरिणे नमः ।
517. ॐ कलानिधये नमः ।
518. ॐ कलानाथाय नमः ।
519. ॐ कमलानन्दवर्धनाय नमः ।
520. ॐ जयिने नमः ।
521. ॐ जितारये नमः ।
522. ॐ सर्वादये नमः ।
523. ॐ शमनाय नमः ।
524. ॐ भवभञ्जनाय नमः ।
525. ॐ अलंकरिष्णवे नमः ।
526. ॐ अचलाय नमः ।
527. ॐ रोचिष्णवे नमः ।
528. ॐ विक्रमोत्तमाय नमः ।
529. ॐ आशवे नमः ।
530. ॐ शब्दपतये नमः ।
531. ॐ शब्दागोचराय नमः ।
532. ॐ रञ्जनाय नमः ।
533. ॐ रघवे नमः ।
534. ॐ निश्शब्दाय नमः ।
535. ॐ प्रणवाय नमः ।
536. ॐ मालिने नमः ।
537. ॐ स्थूलाय नमः ।
538. ॐ सूक्ष्माय नमः ।
539. ॐ विलक्षणाय नमः ।
540. ॐ आत्मयोनये नमः ।
541. ॐ अयोनये नमः ।
542. ॐ सप्तजिह्वाय नमः ।
543. ॐ सहस्त्रपदे नमः ।
544. ॐ सनातनतमाय नमः ।
545. ॐ स्त्रग्विणे नमः ।
546. ॐ पेशलाय नमः ।
547. ॐ जविनां वराय नमः ।
548. ॐ शक्तिमते नमः ।
549. ॐ शखंभृते नमः ।
550. ॐ नाथाय नमः ।
551. ॐ गदापद्मरथांगभृते नमः ।
552. ॐ निरीहाय नमः ।
553. ॐ निर्विकल्पाय नमः ।
554. ॐ चिद्रूपाय नमः ।
555. ॐ वीतसाध्वसाय नमः ।
556. ॐ शताननाय नमः ।
557. ॐ सहस्त्राक्षाय नमः ।
558. ॐ शतमूर्तये नमः ।
559. ॐ घनप्रभाय नमः ।
560. ॐ हृत्पुण्डरीकशयनाय नमः ।
561. ॐ कठिनाय नमः ।
562. ॐ द्रवाय नमः ।
563. ॐ उग्राय नमः ।
564. ॐ ग्रहपतये नमः ।
565. ॐ श्रीमते नमः ।
566. ॐ समर्थाय नमः ।
567. ॐ अनर्थनाशनाय नमः ।
568. ॐ अधर्मशत्रवे नमः ।
569. ॐ रक्षोन्घाय नमः ।
570. ॐ पुरुहूताय नमः ।
571. ॐ पुरुष्टुताय नमः ।
572. ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः ।
573. ॐ बृहन्दर्भाय नमः ।
574. ॐ धर्मधेनवे नमः ।
575. ॐ धनागमाय नमः ।
576. ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ।
577. ॐ ज्योतिष्मते नमः ।
578. ॐ सुललाटाय नमः ।
579. ॐ सुविक्रमाय नमः ।
580. ॐ शिवपूजारताय नमः ।
581. ॐ श्रीमते नमः ।
582. ॐ भवानीप्रियकृते नमः ।
583. ॐ वशिने नमः ।
584. ॐ नराय नमः ।
585. ॐ नारायणाय नमः ।
586. ॐ श्यामाय नमः ।
587. ॐ कपर्दिन नमः ।
588. ॐ नीललोहिताय नमः ।
589. ॐ रुद्राय नमः ।
590. ॐ पशुपतये नमः ।
591. ॐ स्थाणवे नमः ।
592. ॐ विश्वामित्राय नमः ।
593. ॐ द्विजेश्वराय नमः ।
594. ॐ मातामहाय नमः ।
595. ॐ मातरिश्वने नमः ।
596. ॐ विरिञ्चाय नमः ।
597. ॐ विष्टरश्रवसे नमः ।
598. ॐ सर्वभूतानामक्षोभ्याय नमः ।
599. ॐ चण्डाय नमः ।
600. ॐ सत्यपराक्रमाय नमः ।
601. ॐ वालखिल्याय नमः ।
602. ॐ महाकल्पाय नमः ।
603. ॐ कल्पवृक्षाय नमः ।
604. ॐ कलाधराय नमः ।
605. ॐ निदाघाय नमः ।
606. ॐ तपनाय नमः ।
607. ॐ अमोघाय नमः ।
608. ॐ श्लक्ष्णाय नमः ।
609. ॐ परबलापहृते नमः ।
610. ॐ कबन्धमथनाय नमः ।
611. ॐ दिव्याय नमः ।
612. ॐ कम्बुग्रीवशिवप्रियाय नमः ।
613. ॐ शखांय नमः ।
614. ॐ अनिलाय नमः ।
615. ॐ सुनिष्पन्नाय नमः ।
616. ॐ सुलभाय नमः ।
617. ॐ शिशिरात्मकाय नमः ।
618. ॐ असंसृष्टाय नमः ।
619. ॐ अतिथये नमः ।
620. ॐ शूराय नमः ।
621. ॐ प्रमाथिने नमः ।
622. ॐ पापनाशकृते नमः ।
623. ॐ वसुश्रवसे नमः ।
624. ॐ कव्यवाहाय नमः ।
625. ॐ प्रतप्ताय नमः ।
626. ॐ विश्वभोजनाय नमः ।
627. ॐ रामाय नमः ।
628. ॐ नीलोत्पलश्यामाय नमः ।
629. ॐ ज्ञानस्कन्धाय नमः ।
630. ॐ महाद्युतये नमः ।
631. ॐ पवित्रपादाय नमः ।
632. ॐ पापारये नमः ।
633. ॐ मणिपूराय नमः ।
634. ॐ नभोगतये नमः ।
635. ॐ उत्तारणाय नमः ।
636. ॐ दुष्कृतिघ्ने नमः ।
637. ॐ दुर्धर्षाय नमः ।
638. ॐ दुस्सहाय नमः ।
639. ॐ अभयाय नमः ।
640. ॐ अमृतेशाय नमः ।
641. ॐ अमृतवपुषे नमः ।
642. ॐ धर्मिणे नमः ।
643. ॐ धर्माय नमः ।
644. ॐ कृपाकराय नमः ।
645. ॐ भर्गाय नमः ।
646. ॐ विवस्वते नमः ।
647. ॐ आदित्याय नमः ।
648. ॐ योगाचार्याय नमः ।
649. ॐ दिवस्पतये नमः ।
650. ॐ उदारकीर्तये नमः ।
651. ॐ उद्योगिने नमः ।
652. ॐ वाङ् मयाय नमः ।
653. ॐ सदसन्मयाय नमः ।
654. ॐ नक्षत्रमालिने नमः ।
655. ॐ नाकेशाय नमः ।
656. ॐ स्वाधिष्ठानाय नमः ।
657. ॐ षडाश्रयाय नमः ।
658. ॐ चतुर्वर्गपफलाय नमः ।
659. ॐ वर्णिने नमः ।
660. ॐ शक्तित्रयफ़लाय नमः ।
661. ॐ निधये नमः ।
662. ॐ निधानगर्भाय नमः ।
663. ॐ निर्व्याजाय नमः ।
664. ॐ गिरिशाय नमः ।
665. ॐ व्यालमर्दनाय नमः ।
666. ॐ श्रीवल्लभाय नमः ।
667. ॐ शिवारम्भाय नमः ।
668. ॐ शान्तये नमः ।
669. ॐ भद्राय नमः ।
670. ॐ समञ्जसाय नमः ।
671. ॐ भूशयाय नमः ।
672. ॐ भूतिकृते नमः।
673. ॐ भूत्यै नमः ।
674. ॐ भूषणाय नमः ।
675. ॐ भूतवाहनाय नमः ।
676. ॐ अकायाय नमः ।
677. ॐ भक्तकायस्थाय नमः ।
678. ॐ कालज्ञानिने नमः ।
679. ॐ महावटवे नमः ।
680. ॐ परार्थवृत्तये नमः ।
681. ॐ अचलाय नमः ।
682. ॐ विविक्ताय नमः ।
683. ॐ श्रुतिसागराय नमः ।
684. ॐ स्वभावभद्राय नमः ।
685. ॐ मध्यस्थाय नमः ।
686. ॐ संसारभयनाशनाय नमः ।
687. ॐ वेद्याय नमः ।
688. ॐ वैद्याय नमः ।
689. ॐ वियन्दोप्त्रे नमः ।
690. ॐ सर्वामरमुनीश्वराय नमः ।
691. ॐ सुरेन्द्राय नमः ।
692. ॐ करणाय नमः ।
693. ॐ कर्मणे नमः ।
694. ॐ कर्मकृते नमः ।
695. ॐ कर्मिणे नमः ।
696. ॐ अधोक्षजाय नमः ।
697. ॐ ध्येयाय नमः ।
698. ॐ धुर्याय नमः ।
699. ॐ धराधीशाय नमः ।
700. ॐ संकल्पाय नमः ।
701. ॐ शर्वरीपतये नमः ।
702. ॐ परमार्थगुरवे नमः ।
703. ॐ वृद्धाय नमः ।
704. ॐ शुचये नमः ।
705. ॐ आश्रितवत्सलाय नमः ।
706. ॐ विष्णवे नमः ।
707. ॐ जिष्णवे नमः ।
708. ॐ विभवे नमः ।
709. ॐ वन्द्याय नमः ।
710. ॐ यज्ञेशाय नमः ।
711. ॐ यज्ञपालकाय नमः ।
712. ॐ प्रभविष्णवे नमः ।
713. ॐ ग्रसिष्णवे नमः ।
714. ॐ लोकात्मने नमः ।
715. ॐ लोकभावनाय नमः ।
716. ॐ केशवाय नमः ।
717. ॐ केशिघ्ने नमः ।
718. ॐ काव्याय नमः ।
719. ॐ कवये नमः ।
720. ॐ कारणकारणाय नमः ।
721. ॐ कालकर्त्रे नमः ।
722. ॐ कालशेषाय नमः ।
723. ॐ वासुदेवाय नमः ।
724. ॐ पुरुष्टुताय नमः ।
725. ॐ आदिकर्त्रे नमः ।
726. ॐ वराहाय नमः ।
727. ॐ माधवाय नमः ।
728. ॐ मधुसूदनाय नमः ।
729. ॐ नारायणाय नमः ।
730. ॐ नराय नमः ।
731. ॐ हंसाय नमः ।
732. ॐ विष्वक्सेनाय नमः ।
733. ॐ जनार्दनाय नमः ।
734. ॐ विश्वकर्त्रे नमः ।
735. ॐ महायज्ञाय नमः ।
736. ॐ ज्योतिष्मते नमः ।
737. ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
738. ॐ वैकुण्ठाय नमः ।
739. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
740. ॐ कृष्णाय नमः ।
741. ॐ सूर्याय नमः ।
742. ॐ सुरार्चिताय नमः ।
743. ॐ नारसिंहाय नमः ।
744. ॐ महाभीमाय नमः ।
745. ॐ वक्रदंष्ट्राय नमः ।
746. ॐ नखासुधाय नमः ।
747. ॐ आदिदेवाय नमः ।
748. ॐ जगत्कर्त्रे नमः ।
749. ॐ योगिशाय नमः ।
750. ॐ गरुडध्वजाय नमः ।
751. ॐ गोविन्दाय नमः ।
752. ॐ गोपतये नमः ।
753. ॐ गोप्त्रे नमः ।
754. ॐ भूपतये नमः ।
755. ॐ भुवनेश्वराय नमः ।
756. ॐ पद्मनाभाय नमः ।
757. ॐ हृषीकेशाय नमः ।
758. ॐ धात्रे नमः ।
759. ॐ दामोदराय नमः ।
760. ॐ प्रभवे नमः ।
761. ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।
762. ॐ त्रिलोकेशाय नमः ।
763. ॐ ब्रह्मेशाय नमः ।
764. ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः ।
765. ॐ वामनाय नमः ।
766. ॐ दुष्टदमनाय नमः ।
767. ॐ गोविन्दाय नमः ।
768. ॐ गोपवल्लभाय नमः ।
769. ॐ भक्तिप्रियाय नमः ।
770. ॐ अच्युताय नमः ।
771. ॐ सत्याय नमः ।
772. ॐ सत्यकीर्तये नमः ।
773. ॐ धृत्यै नमः ।
774. ॐ स्मृत्यै नमः ।
775. ॐ कारुण्याय नमः ।
776. ॐ करुणाय नमः ।
777. ॐ व्यासाय नमः ।
778. ॐ पापघ्ने नमः ।
779. ॐ शान्तिवर्धनाय नमः ।
780. ॐ संन्यासिने नमः ।
781. ॐ शास्त्रतत्त्वज्ञाय नमः ।
782. ॐ मन्दराद्रिनिकेतनाय नमः ।
783. ॐ बदरीनिलयाय नमः ।
784. ॐ शान्ताय नमः ।
785. ॐ तपस्विने नमः ।
786. ॐ वैद्युतप्रभाय नमः ।
787. ॐ भूतावासाय नमः ।
788. ॐ गुहावासाय नमः ।
789. ॐ श्रीनिवासाय नमः ।
790. ॐ श्रियः पतये नमः ।
791. ॐ तपोवासाय नमः ।
792. ॐ मुदावासाय नमः ।
793. ॐ सत्यवासाय नमः ।
794. ॐ सनातनाय नमः ।
795. ॐ पुरुषाय नमः ।
796. ॐ पुष्कराय नमः ।
797. ॐ पुण्याय नमः ।
798. ॐ पुष्कराक्षाय नमः ।
799. ॐ महेश्वराय नमः ।
800. ॐ पूर्णमूर्तये नमः ।
801. ॐ पुराणज्ञाय नमः ।
802. ॐ पुण्यदाय नमः ।
803. ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः ।
804. ॐ शांखिने नमः ।
805. ॐ चक्रिणे नमः ।
806. ॐ गदिने नमः ।
807. ॐ शार्गिंणे नमः ।
808. ॐ लंगालिने नमः ।
809. ॐ मुसलिने नमः ।
810. ॐ हलिने नमः ।
811. ॐ किरीटिने नमः ।
812. ॐ कुण्डलिने नमः ।
813. ॐ हारिणे नमः ।
814. ॐ मेखलिने नमः ।
815. ॐ कवचिने नमः ।
816. ॐ ध्वजिने नमः ।
817. ॐ योद्ध्रे नमः ।
818. ॐ जेत्रे नमः ।
819. ॐ महावीर्याय नमः ।
820. ॐ शत्रुजिते नमः ।
821. ॐ शत्रुतापनाय नमः ।
822. ॐ शास्त्रे नमः ।
823. ॐ शास्त्रकराय नमः ।
824. ॐ शास्त्राय नमः ।
825. ॐ शकंराय नमः ।
826. ॐ शकंरस्तुताय नमः ।
827. ॐ सारथये नमः ।
828. ॐ सात्त्विकाय नमः ।
829. ॐ स्वामिने नमः ।
830. ॐ सामवेदप्रियाय नमः ।
831. ॐ समाय नमः ।
832. ॐ पवनाय नमः ।
833. ॐ संहताय नमः ।
834. ॐ शक्तये नमः ।
835. ॐ सम्पूर्णांगाय नमः ।
836. ॐ समृद्धिमते नमः ।
837. ॐ स्वर्गदाय नमः ।
838. ॐ कामदाय नमः ।
839. ॐ श्रीदाय नमः ।
840. ॐ कीर्तिदाय नमः ।
841. ॐ अकीर्तिनाशनाय नमः ।
842. ॐ मोक्षदाय नमः ।
843. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
844. ॐ क्षीराब्धिकृतकेतनाय नमः ।
845. ॐ सर्वात्मने नमः ।
846. ॐ सर्वलोकेशाय नमः ।
847. ॐ प्रेरकाय नमः ।
848. ॐ पापनाशनाय नमः ।
849. ॐ सर्वव्यापिने नमः ।
850. ॐ जगन्नाथाय नमः ।
851. ॐ सर्वलोकमहेश्वराय नमः ।
852. ॐ सर्गस्थित्यन्तकृते नमः ।
853. ॐ देवाय नमः ।
854. ॐ सर्वलोकसुखावहाय नमः ।
855. ॐ अक्षय्याय नमः ।
856. ॐ शाश्वताय नमः ।
857. ॐ अनन्ताय नमः ।
858. ॐ क्षयवृद्धिविवर्जिताय नमः ।
859. ॐ निर्लेपाय नमः ।
860. ॐ निर्गुणाय नमः ।
861. ॐ सूक्ष्माय नमः ।
862. ॐ निर्विकाराय नमः ।
863. ॐ निरञ्जनाय नमः ।
864. ॐ सर्वोपाधिविनिर्मुक्ताय नमः ।
865. ॐ सत्तामात्रव्यवस्थिताय नमः ।
866. ॐ अधिकारिणे नमः ।
867. ॐ विभवे नमः ।
868. ॐ नित्याय नमः ।
869. ॐ परमात्मने नमः ।
870. ॐ सनातनाय नमः ।
871. ॐ अचलाय नमः ।
872. ॐ निर्मलाय नमः ।
873. ॐ व्यापिने नमः ।
874. ॐ नित्यतृप्ताय नमः ।
875. ॐ निराश्रयाय नमः ।
876. ॐ श्यामाय नमः ।
877. ॐ यूने नमः ।
878. ॐ लोहिताक्षाय नमः ।
879. ॐ दीप्तास्याय नमः ।
880. ॐ मितभाषणाय नमः ।
881. ॐ आजानुबाहवे नमः ।
882. ॐ सुमुखाय नमः ।
883. ॐ सिंहस्कन्धाय नमः ।
884. ॐ महाभुजाय नमः ।
885. ॐ सत्यवते नमः ।
886. ॐ गुणसम्पन्नाय नमः ।
887. ॐ स्वयंतेजसे नमः ।
888. ॐ सुदीप्तिमते नमः ।
889. ॐ कालात्मने नमः ।
890. ॐ भगवते नमः ।
891. ॐ कालाय नमः ।
892. ॐ कालचक्रप्रवर्तकाय नमः ।
893. ॐ नारायणाय नमः ।
894. ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः ।
895. ॐ परमात्मने नमः ।
896. ॐ सनातनाय नमः ।
897. ॐ विश्वसृजे नमः ।
898. ॐ विश्वगोप्त्रे नमः ।
899. ॐ विश्वभोक्त्रे नमः ।
900. ॐ शाश्वताय नमः ।
901. ॐ विश्वेश्वराय नमः ।
902. ॐ विश्वमूर्तये नमः ।
903. ॐ विश्वात्मने नमः ।
904. ॐ विश्वभावनाय नमः ।
905. ॐ सर्वभूतसुहृदे नमः ।
906. ॐ शान्ताय नमः ।
907. ॐ सर्वभूतानुकम्पनाय नमः ।
908. ॐ सर्वेश्वरेश्वराय नमः ।
909. ॐ सर्वस्मै नमः ।
910. ॐ श्रीमते नमः ।
911. ॐ आश्रितवत्सलाय नमः ।
912. ॐ सर्वगाय नमः ।
913. ॐ सर्वभूतेशाय नमः ।
914. ॐ सर्वभूताशयस्थिताय नमः ।
915. ॐ अभ्यन्तरस्थाय नमः ।
916. ॐ तमसश्छेत्त्रे नमः ।
917. ॐ नारायणाय नमः ।
918. ॐ परस्मै नमः ।
919. ॐ अनादिनिधनाय नमः ।
920. ॐ स्त्रष्ट्रे नमः ।
921. ॐ प्रजापतिपतये नमः ।
922. ॐ हरये नमः ।
923. ॐ नरसिंहाय नमः ।
924. ॐ हृषीकेशाय नमः ।
925. ॐ सर्वात्मने नमः ।
926. ॐ सर्वदृशे नमः ।
927. ॐ वशिने नमः ।
928. ॐ जगतस्तस्थुषाय नमः ।
929. ॐ प्रभवे नमः ।
930. ॐ नेत्रे नमः ।
931. ॐ सनातनाय नमः ।
932. ॐ कर्त्रे नमः ।
933. ॐ धात्रे नमः ।
934. ॐ विधात्रे नमः ।
935. ॐ सर्वेषां प्रभवे नमः ।
936. ॐ ईश्वराय नमः ।
937. ॐ सहस्त्रमूर्तये नमः ।
938. ॐ विश्वात्मने नमः ।
939. ॐ विष्णवे नमः ।
940. ॐ विश्वदृशे नमः ।
941. ॐ अव्ययाय नमः ।
942. ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।
943. ॐ स्त्रष्ट्रे नमः ।
944. ॐ सहस्त्राक्षाय नमः ।
945. ॐ सहस्त्रपदे नमः ।
946. ॐ तत्त्वाय नमः ।
947. ॐ नारायणाय नमः ।
948. ॐ विष्णवे नमः ।
949. ॐ वासुदेवाय नमः ।
950. ॐ सनातनाय नमः ।
951. ॐ परमात्मने नमः ।
952. ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः ।
953. ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ।
954. ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः ।
955. ॐ परस्मै धाम्ने नमः ।
956. ॐ पराकाशाय नमः ।
957. ॐ परात्परस्मै नमः ।
958. ॐ अच्युताय नमः ।
959. ॐ पुरुषाय नमः ।
960. ॐ कृष्णाय नमः ।
961. ॐ शाश्वताय नमः ।
962. ॐ शिवाय नमः ।
963. ॐ ईश्वराय नमः ।
964. ॐ नित्याय नमः ।
965. ॐ सर्वगताय नमः ।
966. ॐ स्थाणवे नमः ।
967. ॐ उग्राय नमः ।
968. ॐ साक्षिणे नमः ।
969. ॐ प्रजापतये नमः ।
970. ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ।
971. ॐ सवित्रे नमः ।
972. ॐ लोककृते नमः ।
973. ॐ लोकभृते नमः ।
974. ॐ विभवे नमः ।
975. ॐ रामाय नमः ।
976. ॐ श्रीमते नमः ।
977. ॐ महाविष्णवे नमः ।
978. ॐ जिष्णवे नमः ।
979. ॐ देवहितावहाय नमः ।
980. ॐ तत्त्वात्मने नमः ।
981. ॐ तारकाय नमः ।
982. ॐ ब्रह्मणे नमः ।
983. ॐ शाश्वताय नमः ।
984. ॐ सर्वसिद्धिदाय नमः ।
985. ॐ अकारवाच्याय नमः ।
986. ॐ भगवते नमः ।
987. ॐ श्रिये नमः ।
988. ॐ भूलीलापतये नमः ।
989. ॐ पुंसे नमः ।
990. ॐ सर्वलोकेश्वराय नमः ।
991. ॐ श्रीमते नमः ।
992. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
993. ॐ सर्वतोमुखाय नमः ।
994. ॐ स्वामिने नमः ।
995. ॐ सुशीलाय नमः ।
996. ॐ सुलभाय नमः ।
997. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
998. ॐ सर्वशक्तिमते नमः ।
999. ॐ नित्याय नमः ।
1000. ॐ सम्पूर्णकामाय नमः ।
1001. ॐ नैसर्गिकसुहृदे नमः ।
1002. ॐ सुखिने नमः ।
1003. ॐ कृपापीयूषजलधये नमः ।
1004. ॐ सर्वदेहिनां शरण्याय नमः ।
1005. ॐ श्रीमते नमः ।
1006. ॐ नारायणाय नमः ।
1007. ॐ स्वामिने नमः ।
1008. ॐ जगतां पत्ये नमः ।
1009. ॐ ईश्वराय नमः ।
1010. ॐ श्रीशाय नमः ।
1011. ॐ भूतानां शरण्याय नमः ।
1012. ॐ संश्रिताभीष्टदायकाय नमः ।
1013. ॐ अनन्ताय नमः ।
1014. ॐ श्रीपतये नमः ।
1015. ॐ रामाय नमः ।
1016. ॐ गुणभृते नमः ।
1017. ॐ निर्गुणाय नमः ।
1018. ॐ महते नमः ।

।।  इति श्रीआनन्दरामायणे वाल्मीकीये श्रीरामसहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा ।।

. . .