श्रीज्ञानेश्वर महाराजांचा हरिपाठ
ज्ञानेश्वर Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीज्ञानेश्वर महाराजांचा हरिपाठ : अभंग २६

श्रीज्ञानेश्वर महाराजांच्या हरिपाठाचे पारायण केल्याने चातुर्मासाचे पुण्य मिळते.

अभंग २५   अभंग २७

एकतत्वनाम असुन त्यानेंच हरीला करुणा येईल

एक तत्वनाम दृढं धरी मना । हरिसी करुणा येईल तुझी ॥१॥

सदगदितवाचेने नाम जपावें

तें नाम सोपा रे रामकृष गोविंद । वाचेसि सदगद जपे आधी ॥२॥

दुसर्‍या पंथाला जाऊं नको

नामापरते तत्त्व नाही रें अन्यथा । वांया आणिका पंथा जाऊं नको ।\३॥

ज्ञानेश्वर महाराजांचे अंतःकरणांत मौनाची जपमाळ असुन त्याला घरुन त्यांनी सतत हरिनामाचा जप केला

ज्ञानदेवा मौन जपमाळ अंतरीं । धरोनी श्रीहरी जपे सदां ॥४॥

. . .